Προπτυχιακές Σπουδές – Χρήσιμες πληροφορίες


Α
. Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί κάθε φοιτητής περιλαμβάνει και περιγράφει τα προσφερόμενα σε αυτό μαθήματα.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών οι φοιτητές ακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών ανάλογα με το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους. Έτσι:

Οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ακολουθούν το Π.Σ. που έχει γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09».

– Οι φοιτητές που για φέτος (ακ. έτος 2018-19) διανύουν  το 3ο, 4ο και 5ο έτος σπουδών ακολουθούν το Π.Σ. που έχει γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15».

– Οι φοιτητές που για φέτος (ακ. έτος 2018-19) διανύουν  το 2ο έτος σπουδών ακολουθούν το Π.Σ. που έχει γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18».

– Οι φοιτητές που για φέτος (ακ. έτος 2018-19) διανύουν  το 1ο έτος σπουδών ακολουθούν το Π.Σ. που έχει γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών 2018-19».

– Φοιτητές που εισήχθησαν πριν από το 2008 ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του έτους εισαγωγής.

Κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει διαφορετικές προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και διαφορετική κατηγοριοποίηση μαθημάτων. Ωστόσο αυτές οι διαφορές δεν επηρεάζουν την πορεία κάθε φοιτητή που πρέπει να μελετά και να ακολουθεί το δικό του Πρόγραμμα Σπουδών.

Στους συνδέσμους της παρούσας ανάρτησης αναλύονται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου για κάθε Π.Σ. ξεχωριστά ενώ στο σύνδεσμο “Για όλους τους φοιτητές” υπάρχουν οι πληροφορίες για τα υποχρεωτικά μαθήματα της ξένης γλώσσας, την προαιρετική διπλωματική εργασία και ορισμένες πολύ σημαντικές επισημάνσεις.

 

Σύνδεσμοι με τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και την ανάλυση των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών (για το τρέχον ακ. έτος*)

Ισχύουσες ρυθμίσεις για όλους τους φοιτητές (Ξένη Γλώσσα, Διπλωματική Εργασία, πλεονάζοντα μαθήματα)

_______________________________________

Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09

Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18

Πρόγραμμα Σπουδών 2018-19

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-20

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-21

Πρόγραμμα Σπουδών 2021-22

Πρόγραμμα Σπουδών 2022-23

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-24

____________________________________________

*Εδώ μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη ανάλυση για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη
____________________________________________

Πίνακας Αντιστοίχισης με μαθήματα που καταργήθηκαν

 

Β. Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος είναι το βασικό εγχειρίδιο του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του φοιτητή και αναλύει τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος.

Η προσεκτική μελέτη του Οδηγού Σπουδών καθώς και η τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή.

Ο Οδηγός Σπουδών ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μερικές από τις πιο χρήσιμες, για τους φοιτητές, πληροφορίες που περιέχει είναι:

Ο κατάλογος, η κατηγοριοποίηση και η κατανομή σε εξάμηνα των προσφερόμενων μαθημάτων της ακαδημαϊκής χρονιάς.
Το περίγραμμα των μαθημάτων το οποίο περιγράφει συνοπτικά το επιστημονικό και διδακτικό πεδίο κάθε μαθήματος.
Οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.