Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο/
Προσανατολισμός
Τηλέφωνο e-mail
Τσιπλακίδης Ιάκωβος

Ξένες γλώσσες

2651005019 itsiplak@uoi.gr