Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ του ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η οργάνωση και λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διέπεται από το Π.Δ. 320/83 και τον Ν.1268/82 για τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα ειδικότερα στο πλαίσιο του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1268/82 έχουν ως αποστολή: α) Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. β) Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. γ) Να συμβάλλουν στην άνοδο του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά σε ζητήματα Παιδαγωγικής. δ) Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει (άρθρο 2 του Π.Δ. 320/83). Για την επίτευξη των στόχων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Πολιτική Ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών είναι σύμφωνη με την Πολιτική Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τις διεθνείς ακαδημαϊκές αρχές και ιδιαίτερα εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού έργου, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: οργανώνει και εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και διδακτικές προσεγγίσεις, συνδέει τη διδασκαλία με την έρευνα, επιδιώκει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της επιχειρηματολογίας των φοιτητών/τριών, παρέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και επιτυγχάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών και συμμετέχει σε κοινές δράσεις και με άλλους κοινωνικούς φορείς. Επίσης, αξιοποιεί υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες στην εκπαιδευτική διαδικασία με οικονομική ενίσχυση. Ακόμη, ενθαρρύνει τους/ις φοιτητές/τριες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του διδακτικού προσωπικού. Η ΟΜΕΑ μελετά τα δεδομένα και η Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών προτείνει στη Συνέλευση όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Όσον αφορά την ποιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας, το ΠΤΝ επιδιώκει την αύξηση των δημοσιεύσεων και της συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα με διεθνή απήχηση και προωθεί τις Επιστήμες της Αγωγής μέσω της έρευνας, αξιοποιώντας τα εργαστήρια του Τμήματος. Διευρύνει τη συνεργασία με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και άλλων Πανεπιστημίων.

Για τη βελτίωση της ποιότητας του διοικητικού έργου και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, το ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μειώνει τη γραφειοκρατία με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και τη σπατάλη των ανθρώπινων πόρων σε χρονοβόρες διοικητικές πράξεις. Προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, αξιοποιεί τις ΤΠΕ, υιοθετεί πρακτικές και διαδικασίες διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και προβαίνει στον προγραμματισμό των ενεργειών με το σχεδιασμό χρονοδιαγραμμάτων.

Στα πεδία της προβολής, της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης, το ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπεί: στην ανάπτυξη σταθερών σχέσεων με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, στη συμμετοχή στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης, της περιοχής και της κοινωνίας ευρύτερα, στη διεθνή ανάπτυξη συνεργασιών για την ενίσχυση της κινητικότητας μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών/τριών και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

Για τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, το ΠΤΝ στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών/τριών: στην παρακολούθηση των μαθημάτων, στις εξεταστικές του έτους, σε επιτροπές και στα όργανα και στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων/διδασκόντων εξαμήνου. Επίσης, ενθαρρύνει και υποστηρίζει καινοτόμες πρωτοβουλίες των φοιτητών/τριών.

Αποδίδοντας έμφαση στις διαδικασίες ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της έρευνας, στο ΠΤΝ λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, η οποία συνεργάζεται με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δίνοντας έμφαση στην ηθική και δεοντολογία της έρευνας σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Τμήματος συμβουλεύει όλους τους εμπλεκόμενους σε κάθε ερευνητικό και επιστημονικό εγχείρημα για την τήρηση των κανόνων του κώδικα της Ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για τη βελτίωση και τη διασφάλιση των διαδικασιών προστασίας των φοιτητών/τριών και του προσωπικού του Τμήματος από μεροληπτικές παρεμβάσεις, το ΠΤΝ υιοθετεί πολιτικές ανοικτών και δημοσίων δεδομένων, παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε αποφάσεις συλλογικών οργάνων, δημοσιοποιεί διοικητικές πράξεις και παρέχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των φοιτητών/τριών από άλλο διδάσκοντα μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες στην εξέταση του μαθήματος.

Για τη βελτίωση και τη διασφάλιση ποιότητας στις διαδικασίες που αφορούν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, κάθε νέος σχεδιασμός γίνεται σύμφωνα με τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ανάγκες των φοιτητών και της κοινωνίας. Ακολουθούν διαδικασίες έγκρισης του νέου ΠΠΣ από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Το ΠΠΣ επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση Νηπιαγωγών. Για την επικαιροποίηση του ΠΠΣ λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων των φοιτητών, οι διεθνείς τάσεις, στόχοι, ορόσημα και οι καλές πρακτικές των ομοειδών Τμημάτων της ημεδαπής. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ προσδιορίζονται σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, όπως αυτές καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εφαρμόζονται στο ΠΤΝ με την απαιτούμενη προσαρμογή. Οι τμηματικές διαδικασίες επικαιροποιούνται κάθε έτος από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιαωννίνων. Αυτές αποτυπώνονται στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που συντάσσει η ΟΜΕΑ με βάση τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος επικοινωνείται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ακαδημαϊκής εν γένει μέσω της ιστοσελίδας του ΠΤΝ.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχει θέσει στο προσφερόμενο ΠΠΣ τους συνημμένους στρατηγικούς στόχους, με τους επιμέρους στόχους ποιότητας, τις προγραμματισμένες για την επίτευξή τους συγκεκριμένες ενέργειες/δράσεις, μαζί με τους φορείς υπευθυνότητας για την υλοποίησή τους, και τα επιδιωκόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις στοχοθετημένες τιμές δεικτών του σχετικού καταλόγου. Στη στήλη «Μέτρηση», ο δείκτης περιέχει σε παρένθεση τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΙΠ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.


ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2013)