Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://sites.google.com/view/sarrisdemetrios/

Με το υπ’ αριθμ. 144/20-5-1996 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 110/10-6-96, τεύχ. Β΄) ιδρύθηκε «Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της ειδικής και θεραπευτικής αγωγής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, ιδίως δε της παιδαγωγικής και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης στα επίπεδα αγωγής, εκπαίδευσης, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Με τον όρο θεραπευτική αγωγή εννοούνται οι τεχνικές και οι μέθοδοι θεραπευτικής παρέμβασης και υποστήριξης εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου σε χώρους, όπως η οικογένεια, τα σχολεία όπου είναι ενταγμένα άτομα με ειδικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες γραφής, ανάγνωσης, μαθηματικών κ.λπ., δυσλεξία, σωματικές αναπηρίες), οι ειδικές τάξεις, τα ειδικά νηπιαγωγεία, τα ειδικά σχολεία, οι ειδικές επαγγελματικές σχολές, τα θεραπευτήρια και τα ειδικά καταστήματα ενηλίκων (αρχείο pdf).

Διευθυντής: κ. Δημήτριος Σαρρής, Αναπλ. Καθηγητής

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://psychology-lab.ecedu.uoi.gr/

Με το υπ’ αρ. 226/1-8-2001 Π.Δ. (ΦΕΚ 175/1-8-2001, τεύχ. Α΄) ιδρύθηκε Εργαστήριο Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και θεραπευτικές ανάγκες, κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, ιδιαίτερα στους χώρους αγωγής και εκπαίδευσης.
Στο Εργαστήριο διεξάγεται έρευνα που αφορά ποικίλες πλευρές της γνωστικής ανάπτυξης (κυρίως αυτές που αφορούν τη γενική γνωστική ικανότητα/νοημοσύνη και τη χαρισματικότητα) καθώς και της κοινωνικής ανάπτυξης. Η έρευνα του Εργαστηρίου αφορά τη δια βίου ανάπτυξη και στα δείγματα των επιμέρους ερευνών των μελών του Εργαστηρίου έχουν συμπεριληφθεί παιδιά πρώιμης και μέσης παιδικής ηλικίας, έφηβοι, αναδυόμενοι ενήλικες, νεαροί ενήλικες, μεσήλικες, ηλικιωμένοι και υπερήλικες. (αρχείο pdf)
Διευθύντρια κ. Γεωργία Παπαντωνίου, Αναπλ. Καθηγήτρια (07-02-2018 έως 07-02-2021)

Με το υπ’ αρ. 111 Π.Δ. (ΦΕΚ 99/29-4-2003) ιδρύθηκε το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα κυρίως της Παιδαγωγικής Προσχολικής Αγωγής και Διδασκαλίας-Εφαρμογών.

Διευθύντρια: κ. Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια (07-02-2018 έως 07-02-2021). (Αρχείο pdf).

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://earlychildhoodpedagogy.gr

Με το υπ΄αρ. 182 Π.Δ. (ΦΕΚ 144/12-6-2003) ιδρύθηκε το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από απόσταση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα κυρίως της πληροφορικής, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση Η/Υ και της μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας.

Διευθύντρια: κ. Πολυξένη Παγγέ, Καθηγήτρια (07-02-2018 έως 07-02-2021).

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://lab-ntodl.ecedu.uoi.gr/index.php/el/

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://humanrightslab.ecedu.uoi.gr/

Με το ΦΕΚ 2074/04-06-2019, τεύχ. Β΄ ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών Σχέσεων. Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Διαπροσωπικών Σχέσεων. Ειδικότερα, οι δράσεις του εργαστηρίου αποσκοπούν στην προώθηση των αξιών πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εμπλέκοντας διάφορα συστήματα διαπροσωπικών σχέσεων (οικογένεια, σχολείο, επαγγελματικός χώρος, κοινότητα, κοινωνία).

Διευθύντρια κ. Αρτέμιδα Γιώτσα, Αναπλ. Καθηγήτρια (30-10-2019 έως 30-10-2022).

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: https://interdiffer.ecedu.uoi.gr/

Με το ΦΕΚ 2137/07-06-2019, τευχ. Β΄ ιδρύθηκε το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής.
Το Εργαστήριο με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική» θα εξυπηρετεί: ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες, ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εποπτεία πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Τα πεδία έρευνας και παρέμβασης του εργαστηρίου είναι: Η εθνοπολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια και υπερποικιλότητα, Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις με βάση την εθνοτική, πολιτισμική, γλωσσική, έμφυλη ταυτότητα. Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική και κριτική παιδαγωγική. Το βασικό πεδίο αναφοράς των ερευνητικών και παιδαγωγικών δράσεων του εργαστηρίου είναι πρωτίστως ο εκπαιδευτικός χώρος, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και από το οποίο προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές και αντιλήψεις.

Διευθύντρια κ. Αμαρυλλίδα Στεργίου, Επίκ. Καθηγήτρια (30-10-2019 έως 30-10-2022).

Με το ΦΕΚ 2162/07-6-2019, τευχ. Β΄ ιδρύθηκε το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής των Μαθηματικών, της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Αειφορία) και απαρτίζεται από τις εξής δύο ερευνητικές μονάδες:
 Διδακτικής των Μαθηματικών. Ιστοσελίδα: https://mathedulab.ecedu.uoi.gr/
 Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών – Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Ιστοσελίδα:  https://atfisegroup.ecedu.uoi.gr/

Το Εργαστήριο υποστηρίζει α) την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Τ.Ν., καθώς και την πρακτική τους άσκηση και β) την επαγγελματική ανάπτυξη εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Στον τομέα της έρευνας, το Εργαστήριο διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο χώρο όπου εμπίπτει το αντικείμενό του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, το Εργαστήριο υποστηρίζει την έκδοση του δίγλωσσου διεθνούς περιοδικού «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη – Science Education Research and Praxis (Μονάδα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών- ερευνητική ομάδα @fise group), καθώς και το περιοδικό της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Μονάδα Διδακτικής των Μαθηματικών).

Διευθύντρια: Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια (30-10-2019 έως 30-10-2022)
Προιστάμενη Μονάδας Διδακτικής των Μαθηματικών: Ξανθή Βαμβακούση, Αναπλ. Καθηγήτρια

Με το ΦΕΚ 816/12-03-2020, τευχ. Β΄ ιδρύθηκε το «Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΜΕ.Κ.ΘΕ.Μ.Ε.)»

Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου: https://smlab.ecedu.uoi.gr/en/

Διευθύντρια: κ. Τσιτσανούδη Νικολέττα, Αναπλ. Καθηγήτρια

  • Εργαστηριακή Αίθουσα Έρευνας των Κοινωνικών Ανισοτήτων και της Βίας‏
    Επιστημονικώς υπεύθυνος,
    Θεόδωρος Θάνος, Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
    Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιστοσελίδα Εργαστηριακής Αίθουσας: http://dssd.ecedu.uoi.gr/

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://arts.ecedu.uoi.gr/

Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1563/24-04-2020 τεύχος Β’ και εξυπηρετεί τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες πάνω στα γνωστικά αντικείμενα των τεχνών και της κινητικής έκφρασης. Το εργαστήριο συμβάλλει στη θεωρητική ενίσχυση και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα του πεδίου των τεχνών, της κινητικής έκφρασης και των διδακτικών τους εφαρμογών. Παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση τρόπων καλλιτεχνικής έκφρασης, καθώς και την παραγωγή κατάλληλου καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού υλικού με πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών και την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Διευθυντής Εργαστηρίου: Θεοχάρης Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής (από 22.7.2020 έως 22.7.2023).