Όνομα: Στεργίου Αμαρυλλίς
Βαθμίδα: Αναπλ. Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1720/Γ/26-10-2020
Τηλ./Fax: 26510 05898
Website:
e-mail:  lstergiu@uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος, Π.Τ.Ν.
 • Διαπολιτισμική παιδαγωγική
 • Εκπαίδευση προσφύγων
 • Η ελληνική ως δεύτερη/ξενη γλώσσα
 • Κοινωνικές αναπαραστάσεις της μετανάστευσης
 • Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.) Διδακτικής Γλωσσών, Πανεπιστημίου Paris VII, Denis Diderot, Γαλλία. Τίτλος: «La categorie grammaticale de l’aspect dans l’enseignement du grec langue etrangere» (Η γραμματική κατηγορία της ρηματικής (άπ)οψης στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας)
 • Διδακτορικό Διδακτικής Γλωσσών, Πανεπιστημίου Paris VII, Denis Diderot, Γαλλία. Τίτλος: «Des representations qu’ont de la Grece des apprenants adultes du grec langue d’accueil : pour une didactique de la culture» (Οι αναπαραστάσεις που έχουν για την Ελλάδα ενήλικοι σπουδαστές της ελληνικής ως γλώσσας υποδοχής : για μια διδακτική της κουλτούρας).

Βιβλία

 • Στεργίου, Λ. & Σιμόπουλος, Γ. (2019). Μετά το κοντέινερ. Διαπολιτισμική ματιά στην εκπαίδευση προσφύγων. Αθήνα: Gutenberg
 • Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ., Χατζηδήμου, Κ. (2014) (Επιμ.). Ζητήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση.
 • Στεργίου, Λ. (2014). Διαχείριση διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ.

Επιστημονικά Άρθρα

 • Mogli, M., Kalbeni, S. Stergiou, L. (2020). “The Teacher is not a Magician”: Teacher Training in Greek Reception Facilities for Refugee Education (RFREs). International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4(7), 42-55 https://doi.org/10.31458/iejes.605255
 • Στεργίου, Λ. (2019). Ολιστική Εκπαιδευτική Προσέγγιση και Σχολικό Κλίμα. Στο: Ε. Τρούκη, Μ. Δοκοπούλου (Επιμ.) Επιμορφωτικές Δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων – Οδηγός Εκπαιδευτικού ανά βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών προσφύγων. Α’ Τόμος Πρωτοβάθμια-Προσχολική Εκπαίδευση (σ. 6-21). Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Διαθέσιμο στο: http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf
 • Νάκου, Σ., & Στεργίου, Λ. (2018). Η προσέγγιση της προσφυγικής κρίσης από τις ιστοσελίδες ενημέρωσης στην Ήπειρο. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 11:2, 1-30. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jret.15870
 • Stergiou, L. (2018). Raised in Greece by Albanian parents: rights and lack of rights from the point of view of second generation students. In A. Giotsa (Ed.) Human Rights in a Changing World: Research and Applied Approaches, (pp. 165-177). New York: Nova Science.
 • Stergiou, L.A. (2018). Negotiating bicultural identities in Greece: the case of students originating from Albania. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 23:9, 22-28. doi: 10.9790/0837-2309032228
 • Stergiou, L. (2015). Language biographies and identity construction as a challenge for intercultural education: a case study. In G. Nikolaou, L. Bash, (eds) Cultural Diversity, Equity and Inclusion: Intercultural Education in 21st century and beyond. Cd-rom Proceedings of the International Annual Conference of the International Association for Intercultural Education (IAIE), ISBN: 978-618-82063-0-4, Ioannina, 2015.
 • Στεργίου, Λ. (2013). Η κινηματογραφική δημιουργία ως εργαλείο Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής (σσ. 223-244). Στο: Γκόβαρης Χ. (επιμ.), Διδασκαλία και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
 • Στεργίου, Λ., Γούλα, Κ. (2012). Προκλήσεις και απαντήσεις διαπολιτισμικής διδασκαλίας: Μελέτη περίπτωσης προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα των Βάσκων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ONLINE), Τόμος Ε΄, 120-149.
 • Στεργίου, Λ., Μπάρος, Β. (2010). Κοινωνικά ερμηνευτικά σχήματα και κατασκευές υποκειμενικής πραγματικότητας: (Μουσικός) Λόγος περί παγκοσμιοποίησης και εθνικής ταυτότητας. Πρακτικά 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση-Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, Αλεξανδρούπολη, 7-9 Μαΐου 2010, Π.Τ.Δ.Ε., ΚΕ.Δ.ΕΚ, τόμος II, 111-125.
 • Στεργίου Α. (2009). Κοινωνιοψυχολογικές διαστάσεις του εκπατρισμού και πρόσκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα 22-23 Οκτωβρίου 2004, σελ. 549-559.
 • Stergiou, A. (2008). La Grèce étrangère: La nécessité de l’ interculturation du regard (Η ξένη Ελλάδα: Η αναγκαιότητα διαπολιτισμοποίησης του βλέμματος). Cahiers de Psychopédagogie Curative et Interculturelle, 1-2, 321-329.
 • Στεργίου, Λ. (2007). Εμείς και οι ΄Aλλοι. Κρίσεις και διακρίσεις. Στάσεις μελλοντικών εκπαιδευτικών έναντι της ετερότητας (σσ, 97-119). Στο: Γκόβαρης Χ., Θεοδωροπούλου Ε., Κοντάκος, Α., (επιμ.), Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός.
 • Stergiou, A. (2004). Espace prive et espace public dans la perception d’un pays etranger: le cas de la Grece (σσ. 209-218). Στο: Espace(s) public(s), espace(s) prive(s): enjeux et partages. Paris: L’ Harmattan.
 • Stergiou, Α. (2001). Langues et representations: le cas de la Grece vue par des non hellenophones (σσ. 263-266). Στο: Differences et proximités culturelles: l ‘ Europe. Espaces de recherche. Paris: L ‘ Harmattan.