Όνομα: Παγγέ Πολυξένη
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 397/30-04-2008, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510 05778
Website:
e-mail: jpagge@uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος, Π.Τ.Ν.
 • Πληροφορική και εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Νέες Τεχνολογίες και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ανοικτή και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Δια βίου μάθηση και Νέες Τεχνολογίες
 • Εφαρμοσμένη στατιστική
 • Εφαρμοσμένα προγράμματα με χρήση πιθανοτήτων και στατιστικών εννοιών στην εκπαίδευση
 • Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, του Πανεπιστημίου LSE Αγγλίας
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 1. Pange, J. (2014). Self regulated learning strategies in groups of learners. Tiltai Online Journal, 66(1), 169-181.
 2. Xia, Liu,. Toki, E. I., & Pange, J. (2014). The Use of ICT in Preschool Education in Greece and China: A Comparative Study. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112, 1167–1176.
 3. Sypsas, A., & Pange, J. (2014). Webinars and Social Network in Distance Learning: Students’ Views. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 4(7), 953-964.
 4. Nikiforidou, Ζ., Pange, J., & Chadjipadelis, T. (2013). Intuitive and Informal Knowledge in Preschoolers’ Development of Probabilistic Thinking. IJEC, 45, 347-357
 5. Toki, E.I., & Pange, J. (2012). Traditional and Computer-Based evaluation of preschoolers’ oral language in Greek – A review of the literature. Sino-US English Teaching, 9(1), 840-845.
 6. Toki, E. I., Pange, J., & Mikropoulos, T. A. (2012). An Online Expert System for Diagnostic Assessment Procedures on Young Children’s Oral Speech and Language. Procedia Computer Science, 14(0), 428-437
 7. Nikiforidou, Z., Pange, J., & Chadjipadelis, T. (2012). Risk literacy in early childhood education under a lifelong perspective. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 4830-4833.