Όνομα: Καλδρυμίδου Μαρία
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 397/30-04-2008, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510 05773
Website:
e-mail: mkaldrim@uoi.gr
Γραφείο: 2ος όροφος, Π.Τ.Ν.
 • Αναπαραστάσεις και αντιλήψεις για τα Μαθηματικά και τις μαθηματικές έννοιες
 • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
 • Σχολικά εγχειρίδια
 • Οργάνωση και διαχείριση της μαθηματικής γνώσης στην τάξη
 • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην τάξη
 • Επιστημολογικά χαρακτηριστικά των σχολικών μαθηματικών
 • Μεταγνωστικές και επιστημολογικές αντιλήψεις των μαθητών για τα Μαθηματικά και τις μαθηματικές έννοιες (ρητοί αριθμοί, συναρτήσεις, γεωμετρικές έννοιες)
 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ
 • D.E.A, ειδικότητα Καθαρά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο PARIS XI, επιστημονικό κέντρο του ORSAY
 • D.E.A. στη Διδακτική των Επιστημών με ειδικότητα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο PARIS 7
 • Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα της Διδακτικής των Επιστημών, ειδικότητα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο PARIS 7, με θέμα “Images mentales et représentations en mathématiques chez les mathématiciens et les étudiants en mathématiques
 1. Tzekaki, M., Sakonidis, H., & Kaldrimidou, (2002). Mathematics education in Greece: A study. 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education: Mathematics in the Modern World, Mathematics and Didactics, Mathematics and Life, Mathematics and Society. Athens, Greece. 629-637.
 2. Kaldrimidou, (2002), Teachers’ role in the management of mathematical knowledge: an analysis of a problem solving process, in A. Cockburn, E. Nardi (Eds), Proceedings of the 26th Conference of International Group for the Psychology of Mathematics Education, UEA, Norwich, Vol.3, 169-176.
 3. Kaldrimidou,, Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2003). Teachers’ intervention in students’ mathematical work: a classification. In m. A. Mariotti (Ed), Proceedings of CERME. University of Pisa:Italy, 3(12):1-11.
 4. Καλδρυμίδου, Μ. (2003). Το δραματικό παιχνίδι ως μέσο για την προσέγγιση αναπαραστάσεων των γεωμετρικών σχημάτων. Στο Α. Γαγάτση & Ι. Ηλία (Επιμ.), Οι αναπαραστάσεις και τα Γεωμετρικά Μοντέλα στη Μάθηση των Μαθηματικών. Εκδ. Intercollege:Λευκωσία, ΙΙ: 117-126.
 5. Καλδρυμίδου, Μ., Καπέλου, Κ., & Τζεκάκη, Μ. (2005). Σχεδιασμός και ανάλυση διδακτικών καταστάσεων πολλαπλασιαστικών δομών στο Νηπιαγωγείο. Στο Χ. Κυνηγός (Επιμ.), Η Διδακτική των Μαθηματικών ως πεδίο έρευνας στην κοινωνία της γνώσης, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ. Ελληνικά Γράμματα:Αθήνα, 118-127.
 6. Καλδρυμίδου, Μ. (2005). Επιστημολογική και διδακτική οργάνωση του μαθηματικού περιεχομένου στα σχολικά βιβλία. Στο: Ε. Σταυρίδου, Β. Βέμη & Θ. Κάββουρα (Επιμ.), Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Δ.Ε.:Βόλος, 145-152.
 7. Κaldrimidou, M., & Tzekaki, M. (2005). Theoretical issues in research of mathematics education: some considerations. In M. Bosch (Εd), Proceedings of CERME 4. University of Barcelona:Spain, 1244-1253.
 8. Kaldrimidou, M., Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2007). On the mathematical knowledge under construction in the classroom. In D. Pitta-Pantazi & G. Philippou (Eds), Proceedings of CERME-5, University of Cyprus: Cyprus, 1698-1707.
 9. Καλδρυμίδου Μ., Μορόγλου, Ε. (2007), Αντιλήψεις για την έννοια της συνάρτησης και ο ρόλος του αναπαραστατικού πλαισίου, στο Χ. Σακονίδης, Δ. Δεσλή (επιμ.), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ), Αθήνα: Τυπωθήτω, 293-303.
 10. Kaldrimidou, M., Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2007). On the mathematical knowledge under construction in the classroom: a comparative study. Woo, J-H., Lew, H-C., Park K-S., Seo D-Y., (eds) PME-31 proceedings, Seoul:Korea, 3:89-96. PME-31 proceedings,
 11. Kaldrimidou, M., Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2008), Comparative readings of the nature of the mathematical knowledge under construction in the classroom, ZDM, 40:235-248
 12. Kaldrimidou,, Moroglou, M. (2009). On functions: Representations and students’ conceptions, In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou, H. Sakonidis (eds) Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 3: 265-272, Thessaloniki, Greece: PME.
 13. Kaldrimidou, M., Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2011). Readings of the mathematical meaning shaped in the classroom: exploiting different lenses. In Pytlak, M., Rowland, T. & E. Swoboda, (Eds.) Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2680-2689). University of Rzeszów, Poland: CERME.
 14. Kaldrimidou, M., Sakonidis, H., Tzekaki, M. (2011). Teachers’ management of meaning construction in the mathematics classroom. In B. Grevholm & G. Anthony (Eds), Teachers of Mathematics: Recruitment and retention, professional development and identity (pp 101-112). Kristiansand, Sweden: Swedish Society for Research in Mathematics Education.
 15. Tzekaki, M, Kaldrimidou, M. & Sakonidis H. (2013) Teachers’ reflecting on the nature of the mathematical knowledge under construction in the classroom. In A. M. Lindmeier & A. Heinze (Eds), Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 4 (pp. 305-312), Kiel, Germany: PME.
 16. Βαμβακούση, Ξ. & Καλδρυμίδου, Μ. (2015). Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία κανονικοτήτων από μελλοντικές νηπιαγωγούς: δυσκολίες και προβλήματα. Στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τζεκάκη, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, (σελ. 208-217). Θεσ/νίκη: ΕΝΕΔΙΜ. Μπεμπέμη, Μ., Καλδρυμίδου, Μ. & Βαμβακούση, Ξ.(2015). Χαρακτηριστικά βαθειάς προσέγγισης στη μάθηση των μαθηματικών: τι κάνουν οι μαθητές που ξεχωρίζουν. Στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τζεκάκη (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ) (559-568). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ (ψηφιακή έκδοση, ISBN: 978-618-82277-0-5).
 17. Βαμβακούση, Ξ., & Καλδρυμίδου, Μ. (2015). Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία κανονικοτήτων από μελλοντικές νηπιαγωγούς: δυσκολίες και προβλήματα. Στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τζεκάκη (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ) (σελ. 208-217 ). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ (ψηφιακή έκδοση, ISBN: 978-618-82277-0-5).
 18. Τσουρέλη, Δ. & Καλδρυμίδου, Μ. (2015). Διερευνώντας την ενασχόληση γονέων με τη μελέτη των παιδιών στα Μαθηματικά: ζητήματα και αντιφάσεις.. Στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τζεκάκη (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ) (σελ. 658-667). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ (ψηφιακή έκδοση, ISBN: 978-618-82277-0-5).
 19. Τσουρέλη, Δ. & Καλδρυμίδου, Μ. (2015). Διερευνώντας την ενασχόληση των γονέων με τη μελέτη των παιδιών στα μαθηματικά. στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τζεκάκη, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, (σελ. 559-568). Θεσ/νίκη: ΕΝΕΔΙΜ.Καλδρυμίδου, Μ. (2016). Το εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών και στην εκπαίδευση των παιδιών: Πορείες παράλληλες, συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες; στο Μ. Σκουμιός & Χ.Σκουμπουρδή (Επιμ.). Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;», (σελ. 104-117). http://ltee.org/sekpy2016 , Ημερομηνία πρόσβασης: 09/11/2016. (κεντρική ομιλία)
 20. Ντάντου,Γ., Βαμβακούση, Ξ., & Καλδρυμίδου, Μ. (2017) Διερεύνηση της συναρτησιακής σκέψης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης (επιμ.). Πρακτικά 7ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών: Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές. Αθήνα:ΕΝΕΔΙΜ Ιστοσελίδα: http://enedim7.gr/
 21. Kaldrimidou, M., Sakonidis, Ch. & Tzekaki, M. (2017, in preparation). Teachers’ voices related to the mathematical meaning constructed in the classroom. In Dooley, T. & Gueudet, G. (Eds.) (2017,). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10), (pp. 3081-3088). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.
 22. Βαμβακούση, Ξ., & Καλδρυμίδου, Μ. (2018). Το αναλυτικό πρόγραμμα ως εκπαιδευτικό υλικό: το παράδειγμα του πολλαπλασιαστικού εννοιολογικού πεδίου. Στο Χ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (Επιμ.). Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: Διαφορετικές χρήσεις, διασταυρούμενες πορείες μάθησης» (σελ. 302-311), Ρόδος: Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ψηφιακή έκδοση, ISBN: 978-960-86791-9-1
 23. Μπεμπένη, Μ., Καλδρυμίδου, Μ., & Βαμβακούση, Ξ. (2018). Χαρακτηριστικά βαθιάς προσέγγισης στη μάθηση των μαθηματικών: Μια μελέτη περίπτωσης εξαιρετικών μαθητών. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 11, 11-29.
 24. Τζεκάκη, Μ., Βαμβακούση, Ξ.,  Καλδρυμίδου, Μ. (2019). Κανονικότητες (patterning) στις μικρές ηλικίες – συνθετική παρουσίαση ερευνών, στο Κ. Χρίστου (Επιμ.)  Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. ΕΝΕΔΙΜ Πανεπιστήμιο Κύπρου (σελ. 276-284)
 25. Πήττα, Γ., Καλδρυμίδου, Μ.,  Βαμβακούση, Ξ. (2019). Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της πολλαπλασιαστικής σκέψης των νήπιων: μια μελέτη περίπτωσης, στο Κ. Χρίστου (Επιμ.)  Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. ΕΝΕΔΙΜ Πανεπιστήμιο Κύπρου (σελ. 314-323)