Όνομα: Σοφού Ευστρατία
Βαθμίδα: Λέκτορας
ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 38/25-01-2016, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 2651005770
Website:
e-mail: esofou@uoi.gr
Γραφείο: 4ος όροφος, Π.Τ.Ν.
 • Μάθηση και διδασκαλία στην προσχολική ηλικία
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Αναλυτικά Προγράμματα
 • Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
 • Συγκριτική Εκπαίδευση
 • Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Γρανάδας (Ισπανία).
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: “La cultura de la enseñanza en Grecia y en España: Un estudio comparativo de la visión del profesorado acerca de sus condiciones de trabajo” [Η κουλτούρα της διδασκαλίας στην Ελλάδα και στην Ισπανία: Μια συγκριτική μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους].
 1. ΥΠΠΕΘ-ΙΕΠ (2017). Οδηγοί Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Ανακτήθηκε από http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/39-pilotiki-efarmogi-tis-perigrafikis-aksiologisis
 2. Σοφού, Ε. (2014). Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Στο Κατσαρού, Ε. & Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Ενότητα Δ. Επιμορφωτικό Υλικό. Υ.ΠΑΙ.Θ. (σσ. 615-648).
 3. Σοφού, Ε. & Μαρτίδου, Ρ. (2013). Η ενεργητική ακρόαση και η σημασία της στο νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 91, 113-117.
 4. Σοφού, Ε. & Μαρτίδου, Ρ. (2012). Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά: Πώς αντιλαμβάνονται τη ζωή τους στο νηπιαγωγείο;. Στα Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) 2011, Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία, Λευκωσία, 6-8 Μαΐου 2011, σσ. 746-753. Ανακτήθηκε από http://www.omep.gr/index_gr.html
 5. Σοφού, Ε. & Μπατσούτα, Μ. (2012). Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων. Στο Μαλαφάντης, κ.ά. (επιμ.). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριo, 19-21 Νοεμβρίου 2010. Αθήνα: Διάδραση.
 6. Σοφού, Ε. (2011). Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού». Action Researcher in Education, 2, 6-17. Ανακτήθηκε από http://www.actionresearch.gr
 7. Sofou, E. & Moumoulidou, M. (2011). La construction de l’ identité enseignante a travers les texts officials pour l’ enseignement préscolaire en Gréce. Άρθρο δημοσιευμένο στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της AREF που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Γενεύης στις 13-16 Σεπτεμβρίου 2010. Ανακτήθηκε από https://plone.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-en-s/La%20construction%20de%20lidentite.pdf/at_download/file
 8. Σοφού, Ε., Κατσαντώνη, Σ. & Ταβουλάρη, Ζ. (2011). Η διδακτική της χρήσης των σχολικών βιβλίων, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 11, 104-119.
 9. Moumoulidou, M., Sofou, E., Chrisafidis, K. (2010). L’adoption et la mise en place des approches pédagogiques innovantes à l’école maternelle grecque: le cas de la pédagogie du projet, Carrefours de l’Education, 30, 107-122.
 10. Σοφού, Ε. & Τσάφος, Β. (2011). Αντιλήψεις νεοδιόριστων νηπιαγωγών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, Επιστήμες της Αγωγής, 4, 81-93.
 11. Παλαιολόγου, Ε. & Σοφού, Ε. (2010). Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο. Γέφυρες, 5, 14-23.
 12. Sofou, E. (2010). Recent trends in early childhood curriculum: The case of Greek and English national curricula. Στo Mattheou (ed.), Changing Educational Policies, Schooling Systems and Higher Education-A Comparative Perspective (σ. 227-240). Heidelberg: Springer.
 13. Sofou, E. & Tsafos V. (2010). Greek preschool teachers’ perspectives on the new curriculum and its implementation. Early Childhood Education Journal, 37, 411-420. DOI 1007/s10643-009-0368-2
 14. Σοφού, Ε. & Ματσαγγούρας, Η. (2008). Οι μεταφορικές χρήσεις ως μέσο διερεύνησης των προσωπικών θεωριών των δασκάλων: Οι αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 45, 143-161.
 15. Βαβουράκη, Α., Ζουγανέλη, Α. Σοφού, Ε., Κούτρα, Χ. (2008). Η ποιότητα στην εκπαίδευση. Στο ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αθήνα (σσ. 27-61).
 16. Ζουγανέλη, Α., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ε. & Τσάφος, Β. (2008). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών. Στο ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αθήνα (σελ. 391-435).
 17. Σοφού Ε. (2007). Το σχέδιο εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση. Θεματικές Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (σσ. 81-94). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 18. Ζουγανέλλη, Α., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ε., Τσάφος, Β. (2007). Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13, 135-151.
 19. Σοφού Ε. & Κασιμάτη, Κ. (2006). Η ανάλυση του μεταφορικού λόγου ως εργαλείου διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών: η περίπτωση των νηπιαγωγών του Διδασκαλείου Αθηνών. Γέφυρες, 27, 54-64.
 20. Sofou, E., Karatzia-Stavlioti, E. & Koutra, C. (2006). Teacher’s evaluation and educational policy reflections on the European policy framework: The case of Greece. Πρακτικά 22ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης (CESE). Γρανάδα (ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών σε CD-ROM).
 21. Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε., Κούτρα Χ., Σοφού, Ε. (2004). Η διαθεματική προσέγγιση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Διερεύνηση και αξιολογική προσέγγιση παραδειγμάτων από την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2004). Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. Μεταίχμιο, 173-182.
 22. Σοφού Ε. (2003). «Οι μεταφορές στην παιδαγωγική σκέψη: Μέσον ανάλυσης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 8, 223-238.
 23. Σοφού, Ε. (2002). «Αιχμάλωτοι του χρόνου: Η αναγκαιότητα της ευέλικτης χρήσης του χρόνου στη σύγχρονη εκπαίδευση», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, 223-237.