ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1
Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων

Μαθήματα:

1. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη
2. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στην τάξη
3. Μέθοδοι διδασκαλίας σε Διαφοροποιημένα Περιβάλλοντα Μάθησης
4. Σχεδιασμοί Μάθησης και Αξιολόγησης στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία
5. Θέματα Διαχείρισης της τάξης των Μαθηματικών
6. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων και Προγραμμάτων για τα Μαθηματικά
7. Η έρευνα στη διδακτική πράξη: Θεωρία και Εφαρμογές
8. Ο ρόλος του προβλήματος στη διδακτική πράξη
9. Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Νέες Τεχνολογίες
10. Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
11. Ψηφιακή Εκπαίδευση
12. Η αειφορία στην εκπαίδευση
13. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών
14. Κοινωνικό-πολιτισμικές προσεγγίσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
15. Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες
16. Ακαδημαϊκές και Κοινωνικές Συνέπειες στο πλαίσιο
της Συνεργασίας Οικογένειας, Σχολείου, Κοινότητας
17. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
18. Η σχολική μονάδα ως οργανισμός μάθησης
19. Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια τηςΠροσχολικής Αγωγής
20. Το σχολείο και η κοινωνία.