Όνομα: Καραμήτρου Αικατερίνη
Βαθμίδα: Αναπλ. Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1316/7-11-2018, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510 05718
Website:
e-mail: akaramit@uoi.gr
Γραφείο:

Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο αφορά στο χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: δομή και λειτουργία της οικογένειας, αναπαραστάσεις παιδιών για την οικογένειά τους, αντιλήψεις γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των σημαντικών άλλων, αποδοχή απόρριψη στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο, η συστημική θεωρία και η εφαρμογή της σε διάφορα συστήματα, ανάπτυξη δυναμικής της ομάδας στο σχολείο, συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών. Έχει, επίσης, ασχοληθεί με την κατασκευή διαφόρων ψυχομετρικών εργαλείων για τη μελέτη της δομής και λειτουργίας της οικογένειας και τις σχέσεις των μελών μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, τα οποία έχουν διαπολιτισμική εγκυρότητα.
Μέχρι σήμερα, είναι επιστημονικός συνεργάτης σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την προσαρμογή αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και γονέων, την εθνική ταυτότητα, τη διαχείριση κρίσεων σε σχολεία, την συμβουλευτική γονέων, την αποδοχή-απόρριψη των γονέων και των δασκάλων προς τα παιδιά, κ.α. Από το 2005 μέχρι σήμερα, είναι Επιστημονική Σύμβουλος του έργου «Σχολές Γονέων» που υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και έχει εφαρμογή σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι φυλακισμένοι, μετανάστες, Ρομά, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες κ.α. Επίσης, είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος “ACT/Μικροί Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας”, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σε συνεργασία με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychological Associaiton/APA).

1983 – 1986 University of Southampton – Department of Classics – B.A. Honours in Classics. Dissertation: The Re-presentation of Antigone in the Plays of Sophokles – συνέχθειν καί συμφιλεῖν (ἀντίπαλον δέος καί ἰδιωτική δεινότητα): ὁ Ἐριστικός Λόγος (Λόγος τοῦ Παντός) καί ὁ Προτυπωτικός Λόγος.
1986 – 1989 Studies in Dramatic Art – Royal Academy of Dramatic Art (R.A.D.A.) and Actors Studio – Lee Strasberg.
1989 – 1994 University of Southampton. Department of Classics and Philosophy – Ph. D Thesis in Classics (under the supervision of Prof. H. D. Rankin – Head of the Classics Department and Prof. G. Giangrande – king’ s College – London University & Salerno International Institute of Drama).
Title: The Re-presentation of Female Characters in the Extant Plays and Fragments of Aischylos.

«Θέατρο: Θεωρία καί Πράξη – Θεατρικό Παιχνίδι», Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2004.

«Ἡ καλλιέργεια τῆς Κιν.-αἰσθητικῆς Νοημοσύνης μέσα ἀπό τό Θεατρικό Παιχνίδι», Παπαζήσης, Ἀθήνα 2010.

«H.D. Rankin: Ὁ Πλάτων καί τό ἄτομο», Ἐπιμέλεια – Μετάφραση: Κ. Καραμήτρου, Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2016.

«Ὀλόφυρσις: Ὁ Θελξίπικρος Ἔρως τῶν Κεκοιµηµένων Πόνων –
Ἡ Παιδαγωγική Ἀξία τοῦ Πένθους µέσα ἀπό τίς Ἀνεξοικείωτες Ὄψεις τῆς Δραµατικῆς Τέχνης Μονογραφία», Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2017

«Οἱ διά Βάκχον Σαλοί. Τό Μεγαλείο τῆς ἀφροσύνης μέσα ἀπό τήν Ἀριστοκρατική θέαση – spectrum τῆς Δραματικῆς Τέχνης – Ἡ ἰδεολογία καί αἰσθητική τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνα ὑποκριτή», Ὑπό ἔκδοση.

Πλήρες βιογραφικό