Όνομα: Καραμήτρου Αικατερίνη
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1316/7-11-2018, τ. Γ΄
Τηλ./Fax: 26510 05718
Website:
e-mail: akaramit@uoi.gr
Γραφείο:

Ἡ Κατερίνα Καραμήτρου εἶναι Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασσικοῦ Πολιτισμοῦ καί Ἀρχαίου Δράματος / Ἠθοποιός στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Ἔχει σπουδάσει Κλασσική Φιλολογία ­ Φιλοσοφία ­ Δρᾶμα καί Ὑποκριτική στήν Ἀγγλία. Ἡ Διδακτορική Της Διατριβή ἀποτελεῖ μία ἐνδελεχῆ ἔρευνα τῆς Αἰσχύλειας Τραγωδίας (πλήρως διασωζόμενα ἔργα καί σπαράγματα). Τό κυρίαρχο ἐπιστημονικό ἐνδιαφέρον τῆς συγγραφέως ἑστιάζεται στήν πολυπρόσωπη δυναμική καί στίς Πολιτισμικές μεταμορφώσεις- διαστάσεις τῆς Τραγωδίας, ἐν γένει. Ἔχει ἱδρύσει τή Θεατρική Ὁμάδα Φᾶος μέ στόχο τά ὑψηλά ἐνδεχόμενα, τίς σύγχρονες μεταγραφές­ ἀποκρυπτογραφήσεις-­ἑρμηνεῖες τοῦ Δράματος καί τῆς Καθολικῆς ἰσχύος, τήν ὁποία μεταγγίζουν Παντοτινά τά μεγάλα κείμενα καί ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα. Πρωτοκαθεδρία στό Ἐπιστημονικό καί Καλλιτεχνικό Ἔργο Της ἔχει μίαν ἄλλη θέαση­-spectrum τῶν ἀνεξοικείωτων ὄψεων τῆς Δραματικῆς Τέχνης μέσα ἀπό τόν τελετουργικό καλλωπισμό τοῦ Σώματος, τήν πένθιμη φιληδονία, τήν ἐντοσθιότητα, τήν τρέλλα, τήν αὐτομεμψία, τό ἡδονικό ἄλγος καί προπάντων, τήν ἄγρια, ἀνυπόταχτη κι ἀνόθευτη ἑτερότητα.

1983 – 1986 University of Southampton – Department of Classics – B.A. Honours in Classics. Dissertation: The Re-presentation of Antigone in the Plays of Sophokles – συνέχθειν καί συμφιλεῖν (ἀντίπαλον δέος καί ἰδιωτική δεινότητα): ὁ Ἐριστικός Λόγος (Λόγος τοῦ Παντός) καί ὁ Προτυπωτικός Λόγος.
1986 – 1989 Studies in Dramatic Art – Royal Academy of Dramatic Art (R.A.D.A.) and Actors Studio – Lee Strasberg.
1989 – 1994 University of Southampton. Department of Classics and Philosophy – Ph. D Thesis in Classics (under the supervision of Prof. H. D. Rankin – Head of the Classics Department and Prof. G. Giangrande – king’ s College – London University & Salerno International Institute of Drama).
Title: The Re-presentation of Female Characters in the Extant Plays and Fragments of Aischylos.
Μονογραφίες
«Θέατρο: Θεωρία καί Πράξη – Θεατρικό Παιχνίδι», Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2004.
«Ἡ Καλλιέργεια τῆς Κιν.-αἰσθητικῆς Νοημοσύνης μέσα ἀπό τό Θεατρικό Παιχνίδι», Παπαζήσης, Ἀθήνα 2010.
«H.D. Rankin: Ὁ Πλάτων καί τό ἄτομο», Ἐπιμέλεια – Μετάφραση: Κ. Καραμήτρου, Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2016.
«Ὀλόφυρσις: Ὁ Θελξίπικρος Ἔρως τῶν Κεκοιµηµένων Πόνων –
Ἡ Παιδαγωγική Ἀξία τοῦ Πένθους µέσα ἀπό τίς Ἀνεξοικείωτες Ὄψεις τῆς Δραµατικῆς Τέχνης », Παπαζήσης, Ἀθήνα, 2017
«Οἱ διά Βάκχον Σαλοί. Τό Μεγαλείο τῆς ἀφροσύνης μέσα ἀπό τήν Ἀριστοκρατική θέαση – spectrum τῆς Δραματικῆς Τέχνης – Ἡ ἰδεολογία καί ή αἰσθητική τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνα ὑποκριτή», (ύπό ἔκδοση).

«Οἱ διά Βάκχον Σαλοί. Τό Μεγαλείο τῆς ἀφροσύνης μέσα ἀπό τήν Ἀριστοκρατική θέαση – spectrum τῆς Δραματικῆς Τέχνης – Ἡ ἰδεολογία καί αἰσθητική τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνα ὑποκριτή», Ὑπό ἔκδοση.