Αρχές του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των φοιτητών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής για το Νηπιαγωγείο. Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει ένα πλήρες φάσμα γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών κλάδων οργανωμένων σε τέσσερις ενότητες σπουδών, ως εξής: Παιδαγωγική, Κοινωνικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, Θετικές Επιστήμες και η Διδακτική τους, Λόγος, Τέχνη και Εκπαίδευση, οι οποίες αφενός αντιστοιχούν στις μαθησιακές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και αφετέρου παρέχουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα αιχμής.

Περαιτέρω το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων διδασκαλίας του 21ου αιώνα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύονται τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ως Νηπιαγωγών και διευρύνεται η πρόσβαση και σε χώρους εργασίας του ευρύτερου κοινωνικού τομέα.

Έτσι, το πρόγραμμα μαθημάτων προβλέπει μία σειρά από Υποχρεωτικά Μαθήματα, κορμού-βάσης της επιστήμης, μια σειρά από μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά και τέλος μια σειρά μαθημάτων Επιλογής όπου ο φοιτητής ικανοποιεί τις ιδιαίτερες προτιμήσεις ή ανάγκες του και διαμορφώνει το προσωπικό του προφίλ ως εκπαιδευτικού-ερευνητή.