Σήμερα, Τρίτη, 13/10/2020 στη 1 το μεσημέρι, θα γίνει πειραματική σύνδεση στην πλατφόρμα Ms Teams για το μάθημα “Εισαγωγή στην Ελληνική γλώσσα και Γλωσσολογία”. Για την συμμετοχή σας δεν απαιτείται η χρήση του ακαδημαϊκού λογαριασμού, ωστόσο όσοι έχετε λάβει τους κωδικούς σας, παρακαλώ να συνδεθείτε με αυτούς από τον Η/Υ ή το κινητό σας τηλέφωνο. Η σύνδεση θα γίνει ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmYTA2ZDctN2QzYy00ZDAxLTlmMjMtZGNlZTYzMWVkNDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%220ebd5c9c-b928-4cef-9647-4ccc017070f5%22%7d
Για να συνδεθείτε μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή ή να συμμετέχετε μέσω web. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε λειτουργική κάμερα και μικρόφωνο.
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά όλους τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μάθημα της ομάδας “Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία” θα γίνει κανονικά στις 3 το μεσημέρι με όσους είστε μέλη.

Από το Γραφείο της Διδάσκουσας