Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα «Τα Μαθηματικά των Προνηπίων και των Νηπίων»  στο ακαδημαϊκό έτος  2020-21 ότι οι πληροφορίες για την εικονική αίθουσα του μαθήματος και την έναρξη των μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στο ecourse του μαθήματος.

Καλούνται όλες/-οι οι ενδιαφερόμενες/-οι να εγγραφούν στο ecourse του μαθήματος, καθώς  χρήσιμες πληροφορίες και γενικότερη ενημέρωση κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θα αναρτώνται εκεί.

Η διδάσκουσα