Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 00:01π.μ. έως και την Κυριακή 13 Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59μ.μ.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των δηλώσεων είναι οριστική. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, παρά μόνο για αποδεδειγμένα εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Classweb (https://classweb.uoi.gr), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές με τη χρήση των προσωπικών κωδικών. Προτείνεται η κατά το δυνατόν έγκαιρη υποβολή της δήλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υπερφόρτωσης του συστήματος, ιδίως κατά την τελευταία ημέρα των δηλώσεων. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η οριστική της υποβολή είτε με αποσύνδεση και επανείσοδο στο σύστημα, είτε σε άλλον υπολογιστή. Συνιστάται η εκτύπωση της δήλωσης για λόγους ασφαλείας!

Σημαντικές επισημάνσεις

Η δήλωση μαθημάτων είναι βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή, γίνεται ηλεκτρονικά και έχει θέση εγγραφής στο εξάμηνο.

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί τόσο κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου όσο και κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο. Δε δύναται να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε δηλώσεις παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών. Στην περίπτωση που επιλέξει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα έτη, είναι απόλυτα αναγκαία η εκ νέου δήλωσή τους.

 

Κατά το τρέχον εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα ως εξής:

– Οι φοιτητές του 1ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

– Οι φοιτητές του 2ου  έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

– Οι φοιτητές του 3ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

– Οι φοιτητές του 4ου έτους σπουδών δηλώνουν από ένα (1) έως δέκα (10) μαθήματα.

Οι φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ένα μάθημα πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μάθημα Ξένης Γλώσσας. Επίσης, πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων δηλώνεται η Πτυχιακή Εργασία (η βεβαίωση έναρξης εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας – Έντυπο Α3α – κατατίθεται από τον Επιβλέποντα στη Γραμματεία).

Οι “επί πτυχίω” φοιτητές και μόνο αυτοί -(5ο έτος σπουδών και άνω)- έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα χωρίς αριθμητικό περιορισμό, με την προϋπόθεση ότι τα είχαν δηλώσει σε κάποια από τις προηγούμενες περιόδους κανονικής φοίτησης. Επισημαίνεται ότι οι “επί πτυχίω” φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δύο (2) δηλώσεις. Μία δήλωση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (2021-2022 ΕΑΡ) και μια δήλωση για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (2021-2022 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ).

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 2ο έτος σπουδών (Γ΄ Εξάμηνο) με κατατακτήριες εξετάσεις ή με μετεγγραφή έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και δύο (2) επιπλέον μαθήματα μόνο από τα προσφερόμενα (αυτά που εμφανίζονται στην εφαρμογή Classwebυπό τον όρο ότι πρόκειται για μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. Τα επιπλέον μαθήματα θα δηλωθούν αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gramptn@uoi.gr)  την αίτηση που θα βρείτε πατήστε εδώ.

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο έτος σπουδών (Α΄ Εξάμηνο) με κατατακτήριες εξετάσεις ή με μετεγγραφή δηλώνουν τα μαθήματα όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι φοιτητές.

 

Μαθήματα με όριο φοιτητών 

Τα μαθήματά για τα οποία ισχύει όριο φοιτητών είναι το εξής:

1. ΠΝΕ404-Σταθμοί στην Ιστορία της Μουσικής και την Μουσική Παιδαγωγικής (200 φοιτητές)

2.ΠΝΕ602-Ηθική της Έρευνας με Παιδιά (50 φοιτητές)

3. ΠΝΕ814-Ζωγραφική (100 φοιτητές)

4. ΠΝΕ813-Ειδικά Θέματα Εικαστικών-Εφαρμογές (100 φοιτητές)

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή στα μαθήματα με όριο, θα πρέπει απαραιτήτως να οριστικοποιηθεί η δήλωση.

 

Μαθήματα που δηλώνονται στους διδάσκοντες

Τα μαθήματα που δηλώνονται στους διδάσκοντες και προστίθενται στις δηλώσεις από τη Γραμματεία, είναι τα εξής:

1. ΠΝΕ444-Το γένος / φύλο στην παιδική λογοτεχνία

2. ΝΥ109α-Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ

3. ΠΕΥ602-Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη

5. ΠΝΕ126-Περιβαλλοντική Αγωγή

Οι φοιτητές που έχουν ήδη δηλώσει ή προτίθενται να δηλώσουν στους διδάσκοντες τη συμμετοχή τους σε αυτά τα μαθήματα, καλούνται να δηλώσουν αντίστοιχο αριθμό λιγότερων μαθημάτων στην ηλεκτρονική δήλωσή τους, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής τους από τη Γραμματεία.

 

Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα

Το μάθημα “ΠΝΕ803-Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας” προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με διδάσκοντα τον κ. Γκωλέτση.

 

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική, διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα και δηλώνεται από το 2ο έτος σπουδών και μετά. Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Ο φοιτητής που αποφασίζει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία οφείλει να επικοινωνήσει με τον Επιβλέποντα προκειμένου να κατατεθεί στη Γραμματεία το αντίστοιχο έντυπο (Έντυπο Α3α).

 

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να δηλώσουν και το μάθημα “ΠΡΑ01-Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας μέσω Πρακτικής Άσκησης”. Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων.

 

Ξένη Γλώσσα

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας δηλώνονται από το 2ο έτος σπουδών και μετά και δεν προσμετρώνται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Τονίζεται ότι το μάθημα ξένης γλώσσας δηλώνεται και από τους φοιτητές που θα αιτηθούν απαλλαγή από την εξέταση.

 

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση επιδομάτων, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει περάσει όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, μόνο όταν έχει περάσει επτά (7) μαθήματα και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα υποχρεωτικά του εξαμήνου. Ο αντίστοιχος αριθμός για το έτος είναι δεκατέσσερα (14).

 

Από τη Γραμματεία