Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018
A+ R A-

Διδακτορικές

πληροφορίες

 

Το Τμήμα έχει μακρά παράδοση στην ανάθεση και επιστημονική παρακολούθηση Διδακτορικών Διατριβών. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ).

Η διαδικασία απόκτησης Δ.Δ. καθορίζεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ολοκληρώνεται εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις, τις οποίες η Γ.Σ. έχει καθορίσει (αρθρ. 14 παρ. 1 του ν. 2083/92).

Για την εκπόνηση Δ.Δ. γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων της ημεδαπής που θεραπεύουν τις Επιστήμες της Αγωγής ή πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων αφού υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων ανά μέλος Δ.Ε.Π. είναι ορισμένος σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. (από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) μπορεί να επιβλέψει διδακτορικέςδιατριβές. Για το λόγο αυτό αντικαταστάθηκε ο παλαιότερος τρόπος επιλογής υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος (επιλογή μέσω εξετάσεων και συνέντευξης). Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος γίνεται πλέον με τη σύμφωνη θετική γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή και τη θετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (επιβλέπων και άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π.), για την καθοδήγηση του υποψηφίου. Ανώτατο όριο χρονικής διάρκειας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα έξι (6) έτη, από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) ανταποκρίνεται στους επιστημονικούς στόχους του Τμήματος, καθώς ολοκληρώνει την αποστολή του ως προς την παροχή ειδικής και εξειδικευμένης γνώσης υψηλού επιπέδου, όπως προκύπτει από τη βασική αποστολή του Τμήματος.

Ανταποκρίνεται επίσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας για την υψηλού επιπέδου μόρφωση των Νηπιαγωγών, οι οποίοι:

 • δεν επιβαρύνονται με το ανάλογο κόστος μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς το Πρόγραμμα συνάδει απολύτως με τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παρέχεται εντελώς δωρεάν στους υποψήφιους διδάκτορες.
 • προετοιμάζονται με υψηλές προδιαγραφές ως ειδικοί ώστε να στελεχώσουν πανεπιστημιακές σχολές ως μέλη Δ.Ε.Π. της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • αποκτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και ερευνητική εμπειρία ώστε να εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • εκπαιδεύονται με υψηλά επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια ώστε να υπηρετήσουν ως Νηπιαγωγοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αργότερα ως Σχολικοί Σύμβουλοι Νηπιαγωγών.
 • μετεκπαιδεύονται ως ήδη υπηρετούντες Νηπιαγωγοί ή Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • γίνονται ανταγωνιστικοί ως υποψήφια ανώτερα στελέχη δημόσιων εκπαιδευτικών φορέων και γενικά της Δημόσιας Διοίκησης.
 • αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επιτύχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι πολύ συχνά κατακτούν τις πρώτες θέσεις στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών Διατριβών στοχεύει επίσης:

 • να διατηρήσει και να διευρύνει τον ρόλο του Τμήματος ως εκπαιδευτικού φορέα, ώστε οι Διδάκτορες να καινοτομήσουν μέσω της συμμετοχής τους σε σύγχρονα ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και να εργαστούν σε αυτά.
 • να διασφαλίσει την ποιότητα των γνώσεων των αποφοίτων του και την επάρκειά τους στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • να συνδεθεί με τη διά βίου μάθηση και την διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων, στοιχείων απαραίτητων για την αύξηση της ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.

Η δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ακολουθεί το πρότυπο της ελεγχόμενης, υπό την εποπτεία ειδικών, έρευνας. Η δομή και η λειτουργία του σχετίζεται με τα συλλογικά όργανα του Τμήματος, τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και την Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της προτεινόμενου θέματος.

Όπως προκύπτει από τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και τη συστηματική επαφή του υποψηφίου με τη Συμβουλευτική Επιτροπή

 • εξασφαλίζεται η πρωτοτυπία και ο πλουραλισμός για την επιλογή του θέματος
 • διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της έρευνας και η εγκυρότητα κατά τη σύνταξη της Διατριβής
 • ελαχιστοποιείται η πιθανότητα σημαντικών σφαλμάτων

Το ΠΔΣ εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχει η μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος στην εποπτεία Διδακτορικών Διατριβών και τη στενή συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, ώστε η προετοιμασία των υποψήφιων διδακτόρων να είναι υψηλής ποιότητας. Ο ελεύθερος χαρακτήρας της έρευνας και ο εποπτικός ρόλος των ειδικών έχει δώσει άριστα αποτελέσματα μέχρι σήμερα, με μόνο ίσως κίνδυνο τη δυνάμει μεγάλη διάρκεια των σπουδών, κίνδυνος ο οποίος έχει ελαχιστοποιηθεί μέσω του νέου εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος και θέτει συγκεκριμένες προθεσμίες.

Η διαδικασία απόκτησης Δ.Δ. καθορίζεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ολοκληρώνεται εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις, τις οποίες η Γ.Σ. έχει καθορίσει (αρθρ. 14 παρ. 1 του ν. 2083/92). Το εξεταστικό σύστημα για την απόκτηση Δ.Δ. απαρτίζεται από δύο εξίσου σημαντικά μέρη το Εισαγωγικό Εξεταστικό Σύστημα (προϋποθέσεις εγγραφής) και το Τελικό εξεταστικό σύστημα και κρίνεται ικανοποιητική.

Το Τελικό εξεταστικό σύστημα προβλέπει διαδικασίες κρίσης αντικειμενικές και αδιάβλητες. Και τούτο γιατί:

 • το ΠΔΣ υιοθετεί τον ελεύθερο χαρακτήρα της έρευνας και τον εποπτικό ρόλο των ειδικών, πρότυπο το οποίο έχει δώσει άριστα αποτελέσματα μέχρι σήμερα.
 • η κρίση της διατριβής είναι δημόσια και συνήθως την παρακολουθούν μέλη Δ.Ε.Π. και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.
 • η διαδικασία της κρίσης πραγματοποιείται από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα τρία μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και από τέσσερα άλλα μέλη, τα οποία είναι ειδικοί στο αντικείμενο και επιλέγονται βάσει της πρότασης που υποβάλει στη Γ.Σ. ο επιβλέπων Καθηγητής. Προέρχονται είτε αποκλειστικά από το Τμήμα, είτε και από άλλα Τμήματα εντός και εκτός Ελλάδος, δεν έχουν παρακολουθήσει την πορεία της Διατριβής αλλά συμμετέχουν για πρώτη φορά στην κρίση της και την αποτιμούν ως σύνολο στην τελική μορφή της.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών προσφέρει στους υποψήφιους διδάκτορες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου επιστημονικές εκδηλώσεις, αλλά και να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε επιστημονικές δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρακολουθούν επίσης και τα επιστημονικά συνέδρια τα οποία οργανώνονται από το Τμήμα ή από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής. Επίσης, διοργανώνονται ομιλίες Ελλήνων και ξένων ειδικών. Σημείο βελτίωσης αποτελεί η χρηματοδότηση των διδακτορικών σπουδών, η οποία πρέπει επιτακτικά να ενισχύσει τις επιμορφωτικές εκδηλώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επαφή των υποψηφίων με ειδικούς παγκόσμιας εμβέλειας.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών εμφανίζει σημαντική διεθνή αποδοχή και προβάλλει το Τμήμα στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Η διεθνής αυτή διάσταση συνοψίζεται:

 • στον αριθμό υποψηφίων διδακτόρων από πολλές ξένες χώρες που προτιμά το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αρκετοί ξένοι επιδιώκουν να επιτύχουν κάποια υποτροφία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Παιδείας ή του /*ΙΚΥ, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στο Τμήμα. Ορισμένοι μάλιστα από τους αποφοίτους του ΠΔΣ είναι πιθανόν να υπηρετήσουν ως Καθηγητές σε Πανεπιστήμια της χώρας τους,-
 • στο ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος πραγματοποιούν μέρος των διδακτορικών σπουδών τους σε μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, όπως το ERASMUS και οι διμερείς συμφωνίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατά τις σπουδές τους αυτές οι υποψήφιοι διδάκτορες ενσωματώνονται με μεγάλη ευκολία στις ακαδημαϊκές συνθήκες των ξένων Πανεπιστημίων και η φοίτησή τους σε αυτά είναι ιδιαίτερα επιτυχής
 • στην επιτυχία της απόκτησης υποτροφίας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ για μια Υποψήφια Διδάκτορα, απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων σε συνεργασία με 4 διεθνή κέντρα αριστείας του εξωτερικού
 • στο ΠΔΣ προσκαλούνται συχνά Καθηγητές από ξένα πανεπιστήμια, οι οποίοι δίνουν διαλέξεις
 • οι Έλληνες επιβλέποντες Καθηγητές έχουν συχνά προσκληθεί στο εξωτερικό για διαλέξεις, σεμινάρια ή σύντομη διδασκαλία στο πλαίσιο ανάλογων δραστηριοτήτων και συμμετέχουν στο πλαίσιο της κρίσης Διδακτορικών Διατριβών Πανεπιστημίων του εξωτερικού

Συνοπτικά, η λειτουργία του Προγράμματος Δ.Δ. έχει συμβάλει σημαντικά στο κύρος του Τμήματος και της προβολής της αποστολής του.

Η αρμόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου όλων των υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την ενεργοποίησή τους και την τήρηση των προβλεπομένων χρονικών ορίων ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής.

Μεταδιδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σε Διδάκτορες. Ωστόσο, δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης το πλαίσιο των Μεταδιδακτορικών Σπουδών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus