Student Representative
Zaragas Charilaos
Thanos Theodoros
Raptis Theoharis: Coordinator
Sarris Dimitrios
Vamvakousi Xanthi
Giotsa Artemis
Student Representative
Zaragas Charilaos
Plakitsi Katerina: Coordinator
Raptis Theoharis
Sofou Efstratia
Spanaki Mariana
Tsitsanoudis-Mallidis Nikoletta

(English) Karamitrou Aikaterini, Pange Polyxeni, Spanaki Mariana
(French) Giotsa Artemis, Kaldrymidou Maria, Sarris Dimitrios, Stergiou Amaryllis
(German) Karaoulas Apostolos, Raptis Theocharis

Zaragas Charilaos: Coordinator
Koutras Vasilios
Spanaki Mariana
Kaldrimidou Maria
Karamitrou Aikaterini
Pange Polyxeni (Jenny)
Spanaki Mariana
Stergiou Amaryllis
Tsitsanoudis-Mallidis Nikoletta
Christakos Ioannis

President: Plakitsi Katerina, Professor, President of ECEDU

Members:
Vamvakousi Xanthi, Assoc. Professor,
Giotsa Artemis, Assoc. Professor,
Zaragas Charalambos, Assoc. Professor,
Thanos Theodoros, Assoc. Professor,
Kaldrymidou Maria, Professor,
Karamitrou Aikaterini, Assoc. Professor,
Koutras Vassilios, Professor,
Pange Polyxeni, Professor,
Papantoniou Georgia, Assoc. Professor,
Raptis Theocharis, Asst. Professor,
Sakellariou Maria, Professor,
Sarris Dimitrios, Asst. Professor,
Sofou Efstratia, Lecturer,
Spanaki Mariana, Asst. Professor,
Stergiou Amaryllis, Assoc. Professor,
Tsitsanoudi Nikoletta, Assoc. Professor,
Yiannis Christakos, Asst. Professor

Publisher: University of Ioannina, Department of Early Childhood Education

ISSN: 2241-200X

Copyright©2011: Department of Early Childhood Education of the School of Education of the University of Ioannina and the authors of the articles individually

Coordinator of the Publicationof the Yearbook: Yearbook: Papantoniou Georgia

Website: http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/epetirida.htm

Kaldrimidou Maria
Plakitsi Katerina: Coordinator
Raptis Theoharis

Doctoral Studies Committee:

Kaldrimidou Maria

Koutras Vasilios

Pange Polyxeni (Jenny)

Plakitsi Katerina: Coordinator

Sakellariou Maria

Coordinating Committee of the Master’s Program.:

Zaragas Charilaos (Head of Master’s Program)

Raptis Theocharis (Assoc. Director of the Master’s Program)

Stergiou Amaryllis

Xanthi Vamvakousi

Georgia Papantoniou

Coordinating Committee of interdepartmental Master’s Program.:

Kati Vasiliki

Leonardos Ioannis

Batistatou Anna

Plakitsi Katerina, President of Coordinating Committee

Syrrou Marika

Seven-member Special Interdepartmental Committee(E.D.E.):

Kati Vasiliki

Koutras Vasilios

Leonardos Ioannis

Batistatou Anna

Pange Polyxeni (Jenny)

Plakitsi Katerina, President of E.D.E.

Syrrou Marika

Plakitsi Katerina (President)
Vamvakousi Xanthi
Zaragas Charilaos
Kaldrimidou Maria
Koutras Vasilios
Pange Polyxeni (Jenny)
Papantoniou Georgia

Raptis Theoharis
Sakellariou Maria

Support team for People with disabilities
Karaoulas Apostolos
Katsadima Efthalia – Efi
Kolokouri Eleni
Boukouvala Paraskevi
Ntinou Magdalene
Pyrakti Efrosini

Head: Plakitsi Katerina, Pange Polyxeni

Support team

Giotsa Artemis

Katsadima Efthalia – Efi

Dinou Magda

Plakitsi Katerina

Raptis Theoharis

Sakellariou Maria

Sarris Dimitrios

Sofou Efstratia

Spanaki Mariana

Tsitsanoudis-Mallidis Nikoletta

Christakos Ioannis

Zaragas Charilaos
Pange Polyxeni: Coordinator
Plakitsi Katerina
Spanaki Mariana
Stergiou Amaryllis
Tsitsanoudis-Mallidis Nikoletta
Giotsa Artemis
Zaragas Charilaos
Pange Polyxeni (Jenny)
Plakitsi Katerina
Spanaki Mariana
Tsitsanoudis-Mallidis Nikoletta: Coordinator

Central Library:
Spanaki Mariana (Regular Member)
Raptis Theocharis (alternate Member)

Zaragas Charilaos
Papantoniou Georgia
Raptis Theoharis
Sarris Dimitrios
Spanaki Mariana

Papantoniou Georgia

Head of Management Department of COVID-19
Zaragas Charilaos
Apostolos Karaoulas (auxiliary)

Measures Compliance Committee
Katerina Plakitsi,
Xanthí Vamvakousi,
Apostolos Karaoulas
Paraslevi Boukouvala

Measures Compliance Committee
Katerina Plakitsi,
Theocharis Raptis,
Xanthí Vamvakousi,
Zaragas Charilaos,
Vasileios Koutras
Polyxeni Pange