Η διπλωματική εργασία δηλώνεται από το 2ο έτος και μετά επιπλέον του μέγιστου αριθμού μαθημάτων. Η εκπόνησή της διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαλλάσσει το φοιτητή από την εξέταση δύο μαθημάτων επιλογής (δείτε καρτέλα πληροφορίες).

Η διπλωματική εργασία δηλώνεται και ηλεκτρονικά και με ειδικό έντυπο στη Γραμματεία ενώ οδηγίες παρέχονται κατά την έναρξη των δηλώσεων κάθε εξαμήνου.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας οφείλουν να ακολουθούν την εξής διαδικασία:

1. Κατάθεση της εργασίας στον επιβλέποντα καθηγητή.

2. Συμπλήρωση και εκτύπωση του εντύπου παράδοσης της εργασίας.

3. Κατάθεση του υπογεγραμμένου (και από τον καθηγητή) εντύπου στη Γραμματεία, μαζί  με ένα αντίτυπο της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (CD-rom).