Προπτυχιακές Σπουδές – Χρήσιμες πληροφορίες

Α. Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος είναι το βασικό εγχειρίδιο του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του φοιτητή και αναλύει τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος.

Η προσεκτική μελέτη του Οδηγού Σπουδών καθώς και η τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν, αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή.

Ο Οδηγός Σπουδών ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μερικές από τις πιο χρήσιμες, για τους φοιτητές, πληροφορίες που περιέχει είναι:

Ο κατάλογος, η κατηγοριοποίηση και η κατανομή σε εξάμηνα των προσφερόμενων μαθημάτων της ακαδημαϊκής χρονιάς.
Το περίγραμμα των μαθημάτων το οποίο περιγράφει συνοπτικά το επιστημονικό και διδακτικό πεδίο κάθε μαθήματος.
Οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Β. Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί κάθε φοιτητής περιλαμβάνει και περιγράφει τα προσφερόμενα σε αυτό μαθήματα.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών οι φοιτητές ακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών ανάλογα με το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους. Έτσι:

Οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ακολουθούν το Π.Σ. που έχει γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09».

Οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και έπειτα (οι φετινοί τεταρτοετείς, τριτοετείς και δευτεροετείς δηλαδή) ακολουθούν το Π.Σ. που έχει γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15».

Οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και έπειτα (οι φετινοί πρωτοετείς δηλαδή) ακολουθούν το Π.Σ. που έχει γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18».

Φοιτητές που εισήχθησαν πριν από το 2008 ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του έτους εισαγωγής.
Κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει διαφορετικές προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και διαφορετική κατηγοριοποίηση μαθημάτων. Ωστόσο αυτές οι διαφορές δεν επηρεάζουν την πορεία κάθε φοιτητή που πρέπει να μελετά και να ακολουθεί τον Οδηγό Σπουδών που αντιστοιχεί στο δικό του Πρόγραμμα Σπουδών.

Γ. Τα Μαθήματα/Προϋποθέσεις πτυχίου
Τα μαθήματα στα οποία πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς ένας φοιτητής και να πάρει το πτυχίο του χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Τα υποχρεωτικά

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09» το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 20

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15» είναι 25 και

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18» είναι 22

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2019-20» είναι 22

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2020-21» είναι 22

Είναι προφανές ότι ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα για να πάρει το πτυχίο του.

2. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε 16 μαθήματα αυτής της κατηγορίας (2020-2021).

Αυτά τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε πέντε επιστημονικές/διδακτικές ενότητες και για τα τρία προγράμματα σπουδών και ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε τουλάχιστον τρία μαθήματα από κάθε ενότητα.
Τα προσφερόμενα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα είναι περισσότερα από 30.

Αν ένας φοιτητής επιτύχει σε περισσότερα από τρία μαθήματα μιας ενότητας κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων τα επιπλέον μαθήματα λογίζονται ως απλά επιλογής.

3. Τα επιλογής

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2008-09» το σύνολο μαθημάτων επιλογής στα οποία πρέπει να επιτύχει ο φοιτητής είναι 20 και

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15» το σύνολο μαθημάτων επιλογής στα οποία πρέπει να επιτύχει ο φοιτητής είναι 15 ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18» το σύνολο μαθημάτων επιλογής στα οποία πρέπει να επιτύχει ο φοιτητής είναι τουλάχιστον 18 ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον  240 μονάδες ECTS.

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18» το σύνολο μαθημάτων επιλογής στα οποία πρέπει να επιτύχει ο φοιτητής είναι τουλάχιστον 18 ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον  240 μονάδες ECTS.

– για το «Πρόγραμμα Σπουδών 2020-21» το σύνολο μαθημάτων επιλογής στα οποία πρέπει να επιτύχει ο φοιτητής είναι τουλάχιστον 17 ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον  240 μονάδες ECTS.

Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι περισσότερα από 40.

4. Τα μαθήματα Ξένης Γλώσσας.

Ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε δύο συγκεκριμένα μαθήματα είτε Αγγλικών είτε Γαλλικών είτε Γερμανικών. Τα μαθήματα αυτά δηλώνονται πλέον του αριθμού των υπολοίπων μαθημάτων από το δεύτερο έτος και μετά.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 μαθήματα ξένης γλώσσας προσφέρονται από τα μέλη Ε.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Α. Σιούτη (Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2ος όροφος ).
Απαιτείται επικοινωνία με τις διδάσκουσες.

Σύνδεσμος από το Π.Τ.Ν. :
Ξ. Βαμβακούση: xvamvak@uoi.gr


Πτυχιακή Εργασία


Μόνο οι φοιτητές που εκπονούν επιτυχώς Πτυχιακή Εργασία απαλλάσσονται από την εξέταση δύο μαθημάτων επιλογής.
Πρέπει, δηλαδή, να επιτύχουν σε 55 (ή ενδεχομένως και περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών 2017-18) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δύο μαθημάτων ξένης γλώσσας, καθώς και στην πτυχιακή εργασία.

ECTS

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών 2014-15 και 2017-18, 2018-19, 2019-20 πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS για τη λήψη του πτυχίου τους ταυτόχρονα με τις λοιπές προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Επισημάνσεις 

–  Για να βελτιωθεί ο βαθμός πτυχίου εξαιρούνται από  τον υπολογισμό (του βαθμού πτυχίου) τα επιπλέον μαθήματα επιλογής ή επιλογής υποχρεωτικά. Δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης μαθημάτων -απλώς μη υπολογισμού της βαθμολογίας δύο από αυτά.

–  Σε ισχύ βρίσκονται μόνο οι δηλώσεις της τρέχουσας χρονιάς. Οι παλιές δηλώσεις μαθημάτων (πριν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος) δεν έχουν ισχύ*. Μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές (τις παλιές) δεν μπορούν να εξεταστούν, δεν μπορούν και δε χρειάζεται να διαγραφούν από τη δήλωση γιατί δεν επηρεάζουν σε τίποτε την ακαδημαϊκή πορεία του φοιτητή.
* Ωστόσο οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε χειμερινά μαθήματα το Ιούνιο και σε εαρινά μαθήματα το Φεβρουάριο μόνο αν τα είχαν δηλώσει και παλαιότερα.

–  Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν μόνο σε μαθήματα που δήλωσαν κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές του 4ου έτους πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν και τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρωστούν από παλαιότερα έτη.

Βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή είναι η Δήλωση Μαθημάτων η οποία γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου και έχει θέση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο. Δεν μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα που δήλωσε παλιότερα και δεν τα δήλωσε στο τρέχον εξάμηνο.

 

Πίνακας Αντιστοίχισης με μαθήματα που καταργήθηκαν

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Y