Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ανανεώθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ 2013-2015 (το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος για το Π.Τ.Ν. είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου (Συνεδρία της Γ.Σ. του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 460/28-3-2012). Ακαδημαϊκοί Επιβλέποντες των φοιτητών είναι πέντε μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Ν. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον κ. Μπάκα Θωμά, Επικ.Καθηγητή και τους Λέκτορες κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, κ.Χαρίλαο Ζάραγκα, κ.Θεόδωρο Θάνο και τον κ.Θεοχάρη Ράπτη.

Κατά την αναγγελία και το στάδιο της πρώτης εφαρμογής της αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης διατυπώθηκαν ορισμένες επιφυλάξεις από μερίδα φοιτητών ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των φοιτητών που θα ενδιαφέρονταν, φόβοι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση των φοιτητών και αλλοίωση του ενιαίου του πτυχίου και ορισμένοι ενδοιασμοί για τα κριτήρια επιλογής και συμμετοχής στο πρόγραμμα ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σύντομα όμως οι επιφυλάξεις ήρθησαν και το εγχείρημα έτυχε καθολικής αποδοχής. Κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους με πρακτική άσκηση και κυρίως να έλθουν σε επαφή με το πιθανό αυριανό αντικείμενο της επαγγελματικής ενασχόλησής τους και τους σχετικούς με αυτό φορείς. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε Νηπιαγωγεία δημόσια και ιδιωτικά, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Βιβλιοθήκες, σε φορείς ΜΜΕ και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (1δμ) έχοντας σκοπό την άμεση επαφή των φοιτητών/τριών με την επαγγελματική πράξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και σε άλλους επαγγελματικούς φορείς διευρύνοντας τον επαγγελματικό ορίζοντα των φοιτητών.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος της Αμοιβόμενης Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια του ΕΠΕΔΒΜ 2012-2013 και συγκεκριμένα μετά το έτος 2012 ήταν οι εξής:

  • προετοιμασία της πρότασης και της υποδομής του προγράμματος
  • προετοιμασία και τοποθέτηση των φοιτητών στους φορείς υποδοχής
  • πρακτική άσκηση
  • λήξη προγράμματος.

Συγκεκριμένα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε ως εξής:
Εξασκήθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 37 προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ποικίλους εργασιακούς χώρους με ένα βασικό ετήσιο κύκλο, με επιμέρους ομάδες φοιτητών, ανά δύο μήνες σε Νηπιαγωγεία και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς διαφόρων Νομών, σε πρότυπα Νηπιαγωγεία (π.χ. Αρσάκειο Σχολείο Ιωαννίνων, Ανατόλια Θεσσαλονίκης κ.α.), Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δημοτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς κ.α.. Η όλη οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης επίσης περιελάμβανε τα εξής:

  • Επικοινωνία του Επιστημονικού Υπεύθυνου και του Ακαδημαϊκού Επιβλέποντα με τους ενδιαφερόμενους φορείς (Νηπιαγωγεία δημόσια και ιδιωτικά, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) για αποδοχή των φοιτητών.
  • Ενημέρωση – καθορισμός εποπτών από την πλευρά των φορέων.
  • Αξιολόγηση φοιτητών από τους Ακαδημαίκούς Επιβλέποντες και τους Διευθυντές των φορέων
  • Έκδοση βεβαιώσεων Πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτητή από τους φορείς
  • Αξιολόγηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από τους συμμετέχοντες φοιτητές
  • Αξιολόγηση και Έκδοση βεβαιώσεων εξειδίκευσης για κάθε φοιτητή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.