Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος οι απόφοιτοι αναμένεται:

  1. να έχουν αποκτήσει ισχυρό υπόβαθρο στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής καθώς και άρτιες γνώσεις σε ειδικότερα πεδία αυτών
  2. να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους με δεδομένα αναπτύσσοντας επιχειρήματα και αιτιολογικούς συλλογισμούς
  3. να έχουν αποκτήσει πρωτογενείς εμπειρίες
  4. να έχουν εξοικειωθεί με αναστοχαστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες
  5. να έχουν αποκτήσει δεξιότητες κριτικής, δημιουργικής σκέψης, επίλυσης προβλήματος, λήψης αποφάσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα την φαντασία και την ενσυναίσθησή τους ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες εκπαίδευσης του ευαίσθητου χώρου του Νηπιαγωγείου
  6. να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, όπως απαιτείται στην υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία
  7. να έχουν αποκτήσει μια ισόρροπη ανάπτυξη στα πεδία των θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για το ρόλο τους ως υπεύθυνων εκπαιδευτικών και πολιτών
  8. να δρουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, τόπος, χρόνος, κοινωνικοί αποκλεισμοί, ανισότητες, πολιτειακή συμμετοχή, υγεία και ευζωία).