Για το μάθημα «Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
και την Τεχνολογία»

Το μάθημα της ερχόμενης Τρίτης, 23 Νοεμβρίου 2021 δε θα πραγματοποιηθεί.
Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του με ανακοίνωση στο ecourse, καθώς
και στο επόμενο μάθημα.

Από τη διδάσκουσα