Οι δηλώσεις για το Τμήμα του ΣΤ Εξαμήνου του μαθήματος έχουν συμπληρωθεί, οπότε δεν μπορούν να γίνουν.

Για το Τμήμα του Η Εξαμήνου υπάρχουν αρκετά κενά, οπότε μπορούν να γίνουν ακόμη δηλώσεις. Παρακαλώ όσες και όσοι ενδιαφέρονται, να στείλουν σχετικό μήνυμα στον διδάσκοντα. Το μάθημα συνδέεται με την Πρακτική και μπορεί να αποτελεί βοήθεια για την καλύτερη υλοποίησή της.

Ο Διδάσκων