Την Τρίτη 6/10/2020 και την Τετάρτη 7/10/2020, ξεκινoύν τα μαθήματά μας, τα οποία θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS τις ημέρες και τις ώρες που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.

-Για να συνδεθείτε με την αίθουσα του μαθήματος  «Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία», θα πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a79cb2f953f8c4e9faa6852943fc18458%40thread.tacv2/conversations?groupId=034be27d-d827-454f-84a7-d5809f82aaec&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be .
-Για να συνδεθείτε με την αίθουσα του μαθήματος «Ελληνική  Γλώσσα και Μ.Μ.Ε. Εκπ/κές  Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο», θα πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abe6115fea4584780a77ac8078ab646d1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1bd42d7f-79ff-4118-a4f3-85df413c8563&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be .
Στο αναδυόμενο παράθυρο θα πρέπει να κάνετε “join ” στην ομάδα και θα ειδοποιηθείτε μόλις γίνει αποδεκτό το αίτημά σας.

Καλό ακαδημαϊκό εξάμηνο!

Από το γραφείο της διδάσκουσας