Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες του ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη του Παιδιού» να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με τον συντονιστή του μαθήματος «Σχεδιασμός και υλοποίηση Εκπαιδευτικού Έργου ΙΙ» σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων και τον τρόπο διεξαγωγής τους.

Ο διδάσκων