Ο κωδικός σύνδεσης στο ΤΕΑΜS για να συνδεθούν οι φοιτητές στο μάθημα “ΠΝΕ 820 Ειδικά θέματα πρακτικής άσκησης: αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των επιδόσεων των νηπίων στις δραστηριότητες των θετικών επιστημών” είναι:    d8tcxt1
Από τον διδάσκοντα