Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που δήλωσαν ή θα δηλώσουν τα μαθήματα:

Οργάνωση και λειτουργία του Νηπιαγωγείου ΠΝΕ144 και Ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ΠΝΕ805 να συμβουλευτούν τις ανακοινώσεις στο Ecourse.

Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται για το κάθε μάθημα στη στήλη: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, θέμα: Εξ αποστάσεως μαθήματα

Τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά την αντίστοιχη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Τ.Ν.

Ο διδάσκων

Απόστολος Καραούλας

Ιωάννινα, 20/03/2020