Το μάθημα “Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία” του Ζ΄ εξαμήνου, δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023.
Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του σε επόμενη ανακοίνωση.
Από τη διδάσκουσα