Οι εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα – Ορολογία Ι και ΙΙ – θα γίνουν προφορικά μέσω MsTeams. Παρακαλείσθε , όσοι/ες επιθυμούν να εξεταστούν, να παρουσιαστούν την ημέρα των εξετάσεων στις 9.00πμ. Η εξέταση θα γίνει κατά ομάδες που θα οριστούν εκείνη την ημέρα. Ο κωδικός είναι στο ecourse.
H διδάσκουσα