Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00π.μ. έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59μ.μ.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των δηλώσεων είναι οριστική. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, παρά μόνο για αποδεδειγμένα εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Classweb (https://classweb.uoi.gr), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές με τη χρήση των προσωπικών κωδικών. Προτείνεται η κατά το δυνατόν έγκαιρη υποβολή της δήλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υπερφόρτωσης του συστήματος, ιδίως κατά την τελευταία ημέρα των δηλώσεων. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η οριστική της υποβολή είτε με αποσύνδεση και επανείσοδο στο σύστημα, είτε σε άλλον υπολογιστή. Συνιστάται η εκτύπωση της δήλωσης για λόγους ασφαλείας!

Σημαντική επισήμανση

Η δήλωση μαθημάτων είναι βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή, γίνεται ηλεκτρονικά και έχει θέση εγγραφής στο εξάμηνο.

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί τόσο κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου όσο και κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο. Δε δύναται να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε δηλώσεις παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών. Στην περίπτωση που επιλέξει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα έτη, είναι απόλυτα αναγκαία η εκ νέου δήλωσή τους.

 

Κατά το τρέχον εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα ως εξής:

– Οι φοιτητές του 1ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

– Οι φοιτητές του 2ου  έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

– Οι φοιτητές του 3ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

– Οι φοιτητές του 4ου έτους σπουδών δηλώνουν από ένα (1) έως δέκα (10) μαθήματα.

Οι φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ένα μάθημα πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μάθημα Ξένης Γλώσσας. Επίσης, πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων, δηλώνεται η Διπλωματική Εργασία από όσους φοιτητές έχει ήδη υποβληθεί στη Γραμματεία από τους Επιβλέποντες το αντίστοιχο έντυπο (Έντυπο Α3α).

Οι “επί πτυχίω” φοιτητές και μόνο αυτοί -(5ο έτος σπουδών και άνω)- έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα χωρίς αριθμητικό περιορισμό, με την προϋπόθεση ότι τα είχαν δηλώσει σε κάποια από τις προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους. Επισημαίνεται ότι οι “επί πτυχίω” φοιτητές θα πραγματοποιήσουν δύο (2) δηλώσεις. Μία δήλωση για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (2020-2021 ΧΕΙΜ) και μια δήλωση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ).

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 2ο έτος σπουδών με κατατακτήριες εξετάσεις έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και δύο (2) επιπλέον μαθήματα μόνο από τα προσφερόμενα (αυτά που εμφανίζονται στην εφαρμογή Classwebυπό τον όρο ότι πρόκειται για μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. Τα επιπλέον μαθήματα θα δηλωθούν υποβάλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gramptn@uoi.gr)  την αίτηση που θα βρείτε πατώντας εδώ.

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο έτος σπουδών με κατατακτήριες εξετάσεις δηλώνουν τα μαθήματα όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι φοιτητές.

 

Μαθήματα με όριο φοιτητών 

Τα μαθήματα για τα οποία ισχύει όριο φοιτητών είναι τα εξής:

1. ΠΝΥ130-Προσχολική Παιδαγωγική-Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις (200 φοιτητές)

2. ΠΝΕ812-Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας, Κοινότητας (200 φοιτητές)

3. ΠΝΕ129-Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση (200 φοιτητές)

4. ΠΝΕ808-Συστηματική Παρατήρηση στο Νηπιαγωγείο (200 φοιτητές)

Διευκρινίζεται ότι όσοι φοιτητές θα δηλώσουν ένα από τα μαθήματα τα οποία έχουν όριο, θα πρέπει μαζί με το μάθημα να επιλέγουν και τμήμα. Στην περίπτωση που δεν επιλεγεί τμήμα θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και δε θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της δήλωσης.

 

Μαθήματα που δηλώθηκαν στους διδάσκοντες

Τα μαθήματα που δηλώθηκαν στους διδάσκοντες και προστίθεται από τη Γραμματεία, είναι τα εξής:

1. ΠΝΕ138-Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2. ΠΝΕ502-Τα Μουσικά Όργανα στο Νηπιαγωγείο

3. ΠΝΕ821-Μορφές Εικαστικής Δημιουργίας και Εφαρμογές

Οι φοιτητές που έχουν ήδη δηλώσει στους διδάσκοντες τη συμμετοχή τους σε αυτά τα μαθήματα, καλούνται να δηλώσουν αντίστοιχο αριθμό λιγότερων μαθημάτων στην ηλεκτρονική δήλωσή τους, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής τους από τη Γραμματεία.

 

Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα

Το μάθημα “ΠΝΕ702-Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα” προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με διδάσκοντα τον κ. Γκωλέτση.

 

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική, διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα και δηλώνεται από το 2ο έτος σπουδών και μετά. Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Ο φοιτητής που αποφασίζει να εκπονήσει διπλωματική εργασία οφείλει να επικοινωνήσει με τον Επιβλέποντα προκειμένου υποβληθεί στη Γραμματεία από τους Επιβλέποντες το αντίστοιχο έντυπο (Έντυπο Α3α).

 

Ξένη Γλώσσα

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας δηλώνονται από το 2ο έτος σπουδών και μετά και δεν προσμετρώνται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Τονίζεται ότι το μάθημα ξένης γλώσσας δηλώνεται και από τους φοιτητές που θα αιτηθούν απαλλαγή από την εξέταση.

 

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση επιδομάτων, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει περάσει όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, μόνο όταν έχει περάσει επτά μαθήματα και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα υποχρεωτικά του εξαμήνου. Ο αντίστοιχος αριθμός για το έτος είναι δεκατέσσερα.

 

Από τη Γραμματεία