Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός εντεταλμένου διδάσκοντος/ουσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός εντεταλμένου διδάσκοντος/ουσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΑΔΑ: ΩΖΘΡ469Β7Η-ΞΘ6)

ΑΙΤΗΣΗ