Δείτε το πρωτόκολλο για τη δια ζώσης λειτουργία στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρωτόκολλο επανέναρξης της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας