Στις 15 Απριλίου Πέμπτη ώρα 5:00μ.μ. θα δώσει μέσω ΜS Τeams δημόσια διάλεξη η μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δρ κ. Διονυσία Μαργαρίτη παρουσιάζοντας  πορίσματα της έρευνάς της. Ο τίτλος της διάλεξης είναι:

“Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και η λογοτεχνική εκπαίδευση των μαθητριών/μαθητών”

 

H διάλεξη θα δοθεί στην ηλεκτρονική αίθουσα του προγράμματος Παρουσίαση Μεταδιδακτορική Έρευνα μέσω ΜS Τeams.

Θα συντονίσει την παρουσίαση και τη συζήτηση η επιβλέπουσα  της έρευνας κ. Μαριάνα Σπανάκη

 

O σύνδεσμος στη διάλεξη είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJiODA1NjEtZjhlMi00ZjZlLThhMjYtODQ1MThhYmZjNTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%2211057ecf-f4cf-4830-8f08-18cc59037f66%22%7d