Παρακαλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εγκριθεί να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα προσκομίσουν.

2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)

Για το έντυπο Α7α πατήστε εδώ

3. Υπογεγραμμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Α4)

Για τη Δήλωση Α4 πατήστε εδώ

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (και τις 2 όψεις) Αστυνομικής Ταυτότητας (δε χρειάζεται επικύρωση)

5. Μία (1) φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00 – 12:00

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταβατικό Κτήριο, Πανεπιστημιούπολη

Τ.Κ. 451 10   Ιωάννινα