Οι φοιτητές που έχουν αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές (τουλάχιστον τέσσερις) σε κάποιο μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν από Επιτροπή, καλούνται να το δηλώσουν με αίτηση στη Γραμματεία ηλεκτρονικά μέσω email στο gramptn@uoi.gr μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021

Υπενθυμίζεται ότι όσοι φοιτητές δηλώσουν να εξεταστούν από επιτροπή, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα την ημερομηνία και ώρα που έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξεταστικής.

 

Αίτηση για εξέταση από επιτροπή