Δείτε το σχετικό έγγραφο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ