Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία», καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέχρι και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023, τα εξής δικαιολογητικά 

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, πατήστε εδώ
  2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή

Για το Έντυπο Α7α_Επικαιροποίηση Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή πατήστε εδώ

  1. Υπογεγραμμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Για τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

  1. Εκτυπωμένα Πτυχία (Προπτυχιακών σπουδών και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων) και Αναλυτικές Βαθμολογίες (Προπτυχιακών σπουδών και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων)
  2. Εκτυπωμένο το πτυχίο της Ξένης Γλώσσας (αφορά τους επιτυχόντες που δεν εξετάστηκαν στην Ξένη Γλώσσα)
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις)
  4. Μία (1) φωτογραφία, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023.