Εγγραφές επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο “Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία”

Οι επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο “Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία” καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Μεταβατικό Κτήριο Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα) από τη Δευτέρα 14-11-2022 έως την Παρασκευή 18-11-2022, για την εγγραφή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την “Αίτηση Εγγραφής”
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων”
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις)
  4. Μία (1) φωτογραφία, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Φωτοτυπία του φακέλου υποψηφιότητας που είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Δ.Π.Μ.Σ.

Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων