Αγαπητοί/ές πρωτοετείς,
το ΠΤΝ επιχειρώντας να επικοινωνήσει μαζί σας οργανώνει ένα δοκιμαστικό μάθημα με MSTEAMS σε ανοιχτή πρόσβαση από οποιονδήποτε προσωπικό σας λογαριασμό στο TEAMS μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
Είστε προσκεκλημένος σε μια σύσκεψη του Teams! Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9e60165a89554385bcc23f73da5473f3%40thread.tacv2/1601583031033?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%229926e27d-f78e-45c2-a2e2-71577a3197c0%22%7d
Πατήστε στη σύνδεση ή επικολλήστε τη σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να συμμετάσχετε.
ΑΠΛΑ ΕΠΙΚΟΛΛΑΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑΝ BROWSER (chrome, mozila, safari κ.λπ.)
Σας περιμένουμε να τα πούμε αύριο (07-10-2020) στις 12.
Η πρόεδρος