Ανακοίνωση Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικής εργασίας

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30  θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω ΜS TEAMS (λόγω εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του Covid 19) η δημόσια υποστήριξη και τελική κρίση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ Προσχολικής Εκπαίδευσης με Κατεύθυνση: Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων,

κ. Παπανικολάου Μαριάννα-Σωτηρία με θέμα:

«Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Συνείδησης και Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της UNESCO»

Σύνδεσμος Ms Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxMzE1MGQtNTNiMy00ZDVmLTg0MGEtMzExOWVkMjEyYTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%228cd9c02d-99dd-4192-b603-352d97b452f9%22%7d

Η επιβλέπουσα
Αικατερίνη Πλακίτση
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.