Ανακοίνωση Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικής εργασίας

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:15 θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη μέσω ΜS TEAMS (λόγω εφαρμογής των μέτρων
προστασίας κατά της διάδοσης του Covid 19) η δημόσια υποστήριξη και
τελική κρίση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του
ΠΜΣ Προσχολικής Εκπαίδευσης με Κατεύθυνση: Διδακτική των
Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός
και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το
πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων,

κ. Μαστρογιαννάκη Στυλιανού με θέμα:

«Χρήση του προγραμματιστικού εργαλείου ScratchJr στην
εκπαίδευση μελλοντικών νηπιαγωγών στις Φυσικές Επιστήμες»
Σύνδεσμος Ms Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJmYTZkNzUtMDM3My00Nzk1LWI2NjItOWEzY2I4ODlhZjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%228cd9c02d-99dd-4192-b603-352d97b452f9%22%7d

Η επιβλέπουσα
Αικατερίνη Πλακίτση
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.