ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 11:30π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (3ος όροφος) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του COVID 19) δημόσια υποστήριξη και τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής της κ. Άννας Κουμαρά, με τίτλο:

 

«Μελέτη της φύσης των Φυσικών Επιστημών: Αποτίμηση της κατάστασης στην Ελλάδα και διδασκαλία της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

 

Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι:

 

  1. κ. Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2. κ. Μιχάλης Σκουμιός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  3. κ. Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών
  4. κ. Κωνσταντίνος Κώτσης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  5. κ. Χαρίτων Πολάτογλου, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  6. κ. Δημήτριος Κολιόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών
  7. κ. Βασιλεία Χρηστίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVkNjFhYzktMzQxZC00NDdjLTkwNzQtZWNiZGYwNjUzZmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%228cd9c02d-99dd-4192-b603-352d97b452f9%22%7d

 

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Αικατερίνη Πλακίτση

Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων