ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (3ος όροφος) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του COVID 19) δημόσια υποστήριξη και τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής της κ. Ανθούλας Μαΐδου, με τίτλο:

 

«Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο»

Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι:

  1.  Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2.  Κωνσταντίνος Κώτσης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  3.  Παναγιώτης Κουμαράς, αφ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  4.  Δημήτριος Κολιόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών
  5.  Ίλια Χρηστίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  6. κ. Φανή Σέρογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  7. κ. Μιχάλης Σκουμιός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικοί Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε το σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjExYmM0YTEtMDc1OS00NGY5LWI2NjItOGE4ZDY4ZjMxM2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%228cd9c02d-99dd-4192-b603-352d97b452f9%22%7d

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Αικατερίνη. Πλακίτση

Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων