Την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω MSTeams (λόγω εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του COVID 19) δημόσια υποστήριξη, αξιολόγηση και τελική κρίση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Δήμητρας Τσουρέλη με θέμα: «Ο ρόλος του πλαισίου της οικογένειας και των γονιών στη μάθηση των Μαθηματικών: μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ενασχόληση των γονέων και οι επιπτώσεις αυτής».

Για να συνδεθείτε πατήστε το σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVFQwbtRUUxjcS6VSZ7y-ZjnWu5RK1ylbkdShIPJZg841%40thread.tacv2/1624957763832?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%226d701870-a966-4a6c-809a-839d5c8293b8%22%7d

 

Με τιμή

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Μαρία Καλδρυμίδου

Καθηγήτρια

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων