Την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω MSTeams (λόγω εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του COVID 19) δημόσια υποστήριξη, αξιολόγηση και τελική κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Νικολάου Συμεωνίδη με θέμα: «Νοεροί υπολογισμοί και μαθηματικός διάλογος: Η επίδραση μιας διδακτικής παρέμβασης».

Για να συνδεθείτε πατήστε το σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVFQwbtRUUxjcS6VSZ7y-ZjnWu5RK1ylbkdShIPJZg841%40thread.tacv2/1624957763832?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%226d701870-a966-4a6c-809a-839d5c8293b8%22%7d

 

 Με τιμή

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Μαρία Καλδρυμίδου

Καθηγήτρια

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων