Οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή: Διδακτικές προσεγγίσεις για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» καλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο gramptn@uoi.gr, το αργότερο μέχρι τις 15/4/2022.

Όριο φοιτητών: 80.

Από το γραφείο της κ. Ν. Τσιτσανούδη