Ανακοίνωση εγγραφής επιτυχόντων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2022

Οι επιτυχόντες με την ανωτέρω κατηγορία, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από τη Δευτέρα 17-10-2022 μέχρι και Παρασκευή 21-10-2022, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)

Για το έντυπο Α7α πατήστε εδώ

3. Υπογεγραμμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Α4)

Για τη Δήλωση Α4 πατήστε εδώ

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή  διαβατηρίου.

5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Υπεύθυνη Δήλωσης, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή  φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

 

Εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00 – 12:00

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταβατικό Κτήριο, Πανεπιστημιούπολη

Τ.Κ. 451 10   Ιωάννινα