Η Διδασκαλία του μαθήματος «Ηθολογία- Βιολογία» θα γίνεται εξ αποστάσεως μέσω του MSTEAMSσύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε Τρίτη9:00 -12:00και συγκεκριμένα στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΗΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, με Κωδικό Πρόσβασης : 1dqnkgu

 

Ο διδάσκων