Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων να ανατρέξουν στις οδηγίες που δίνονται σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων  (e–course): 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

Συστηματική Παρατήρηση 

Διδασκαλία-Εφαρμογές-Ι

Διδασκαλία-Εφαρμογές-ΙΙ

Από τη διδάσκουσα