Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντος