Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής, με θητεία από την 01.09.2020 έως την 31.08.2022 (Προκήρυξη με Α.Π. 359/27-05-2020, Α.Π. Κεντρικού Πρωτοκόλλου:
18975/27-05-2020) που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ματαιώνονται βάσει του Ν. 4690/2020 άρθρο 72 παρ. 2 και του Ν. 4692/2020 άρθρο 97 παρ. 1,2,3,4. Παρομοίως, καθίστανται άκυρα και τα έγγραφα ορισμού της εφορευτικής επιτροπής, των εκλογικών καταλόγων που παραλάβαμε καθώς και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για τις εν λόγω εκλογές.
Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη βάσει των νέων διαδικασιών.

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστημών Αγωγής